Stanowiska Zarządu Związku

Stanowiska przyjęte w roku 2022

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 listopada 2022 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach z dnia 28 września 2022 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 4 listopada 2022 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 11 października 2022 r. w/s zwiększenia dofinansowania środowiskowych domów samopomocy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 11 października 2022 r. w/s braku ciągłości realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz braku ciągłości zatrudnienia asystentów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 11 października 2022 r. w/s rozpoczętej prewencyjnej akcji jodowej w związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia skażeniem radiacyjnym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 11 października 2022 r. w/s kryzysu energetycznego oraz jego przewidywanych skutków dla jednostek samorządu terytorialnego

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 3 października 2022 r. w/s propozycji przedstawicieli Komisji Europejskiej dot. zastosowania wsparcia zwrotnego dla JST w istotnych obszarach rozwojowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 września 2022 r. w/s projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk UC130)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 5 lipca 2022 r. w/s wprowadzenia zmian w programie „Czyste Powietrze”

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 czerwca 2022 r. w/s urealnienia maksymalnych stawek zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 27 maja 2022 r. w/s podjęcia działań zmierzających do zapewnienia stabilnego i trwałego systemu opieki długoterminowej w domach pomocy społecznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 27 maja 2022 r. w/s uregulowania obowiązków zgłaszania zmian adresów zamieszkania przez podatników lokalnych oraz wprowadzenia sankcji z tytułu niezgłaszania nieruchomości do opodatkowania

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 29 kwietnia 2022 r. w/s skutków kolejnych planowanych zmian podatkowych dla budżetów samorządowych w kontekście stabilności finansów jst i ich zdolności do realizacji niezbędnych zadań

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 29 kwietnia 2022 r. w/s negatywnego oddziaływania wzrostu kosztów obsługi długu publicznego na rozwój samorządów lokalnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 29 kwietnia 2022 r. w/s wzrostu od 1 lipca 2022 r. najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz dysproporcji płac pomiędzy personelem medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych a domach pomocy społecznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 marca 2022 r. w/s ograniczenia kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z zaangażowaniem samorządów lokalnych w pomoc uchodźcom z Ukrainy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 marca 2022 r. w/s problemów po wejściu w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 marca 2022 r. w/s wycofania reform „Polskiego Ładu” w związku z pogłębiającą się, trudną sytuacją jednostek samorządu terytorialnego spowodowaną kryzysami epidemicznym i uchodźczym, inflacją oraz ograniczeniem dochodów samorządów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 lutego 2022 r. w/s potrzeby pilnej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 lutego 2022 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach z dnia 14 stycznia 2022 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 stycznia 2022 r. w/s nowelizacji przepisów dotyczących wykonywania przez powiaty i miasta na prawach powiatu zadań polegających na usuwaniu pojazdów z dróg publicznych w trybie art. 50a i 130a Prawa o ruchu drogowym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 stycznia 2022 r. w/s projektu ustawy Ministerstwa Zdrowia o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 stycznia 2022 r. w/s zwiększenia procentowego udziału gminy we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dla gmin, które na swoim terenie posiadają instalacje termicznego przetwarzania odpadów

Stanowiska przyjęte w roku 2021

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 8 grudnia 2021 r. w/s skutków nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 17 listopada 2021 r. w zakresie zwolnienia z opodatkowania infrastruktury kolejowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 19 listopada 2021 r. w/s przepisów związanych z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz nadzorem nad placówkami świadczącymi tę opiekę

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 19 listopada 2021 r. w/s potrzeby pilnej zmiany art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 1 października 2021 r. w/s uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 17 września 2021 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 20 sierpnia 2021 r. w/s zmiany art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 20 sierpnia 2021 r. w/s przyjęcia bezpośredniej formuły instrumentu RLKS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 20 sierpnia 2021 r. w/s planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych w kontekście realizacji przez samorządy projektów współfinansowanych ze źródeł UE

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 czerwca 2021 r. w/s zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z dowozem niepełnosprawnego dziecka do szkoły / placówki

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 czerwca 2021 r. w/s zapowiadanego przez Rząd przekazania realizacji programu ,,Rodzina 500+” Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w/s udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów służbowych jednostek samorządu terytorialnego

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w/s propozycji zmian w trybie realizacji programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” ze środków Funduszu Solidarnościowego

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w/s projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w/s wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. zapewnienia rekompensat finansowych dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego, którzy utracili dochody w związku z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w/s zasad rozdziału środków finansowych w ramach III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w/s zmian w ustawie o ochronie przyrody

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w/s zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie możliwości ubiegania się przez podmioty lecznicze o dotację ze środków jednostki samorządu terytorialnego

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w/s zmian w ustawie Prawo oświatowe w zakresie usprawnienia procedury przekształcania szkół, przedszkoli i placówek publicznych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w/s ujednolicenia algorytmów i wskaźników stosowanych do prognozowania wysokości subwencji oświatowej z przelicznikami służącymi jej ostatecznemu wyliczeniu na dany rok

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 20 kwietnia 2021 r. w/s umożliwienia realizacji wyroków eksmisyjnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 marca 2021 r. w/s projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 marca 2021 r. w/s propozycji zmian w przepisach ustaw dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych w zakresie ujednolicenia oraz podwyższenia poziomu dotacji należnych jst w związku z ponoszonymi kosztami obsługi zadań

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 marca 2021 r. w/s zachowania możliwości zdalnego trybu obradowania po ustaniu pandemii Covid-19

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 marca 2021 r. w/s zwiększenia dotacji na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy oraz propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.

Wspólne stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej z dn. 1 marca 2021 r. w/s powołania „śląskiego okrągłego stołu” ws. transformacji energetycznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 lutego 2021 r. w/s przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia centralizacji szpitali

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 lutego 2021 r. w/s szerszego włączenia samorządów terytorialnych w tworzenie Krajowego Planu Odbudowy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 lutego 2021 r. w/s uwzględnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 dofinansowania inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 22 lutego 2021 r. w/s projektu dokumentu pt. „Umowa Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021–2027 w Polsce”

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 lutego 2021 r. w/s wdrażania podejścia LEADER (RLKS – rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) w nowym okresie programowania 2021-2027

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 22 stycznia 2021 r. w/s niekorzystnych dla pożyczkobiorców zmian zasad umarzania części pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 22 stycznia 2021 r. w/s konieczności zniesienia obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców

Stanowiska przyjęte w roku 2020

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 15 grudnia 2020 r. w/s zasad rozdziału środków finansowych w konkursie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 grudnia 2020 r. w/s wprowadzanych przez Rząd RP działań w ramach 100 dni solidarności w walce z covid-19

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 listopada 2020 r. w/s apelu o powołanie zespołu do koordynowania transportu sanitarnego zleconego przez lekarzy POZ

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 listopada 2020 r. w/s przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, które zapewnią wprowadzenie ustawy do obowiązującego prawa od 1 stycznia 2021 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 listopada 2020 r. w/s przesunięcia terminu dostosowania lokali, w których zorganizowano oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w odrębnych przepisach

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 listopada 2020 r. w/s zmiany zapisów Tarczy Antykryzysowej w zakresie art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 listopada 2020 r. w/s wydłużenia - określenia nowych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania sprawozdań, informacji i projektu budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 listopada 2020 r. w/s apelu do parlamentarzystów z terenu województwa śląskiego o wsparcie prac legislacyjnych i głosowanie za projektami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 2 października 2020 r. w/s projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 2 października 2020 r. w/s podjęcia prac legislacyjnych w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 2 października 2020 r. w/s zmian w kształtowaniu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 4 września 2020 r. w/s systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 4 września 2020 r. w/s wprowadzenia niezbędnych zmian w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 19 sierpnia 2020 r. w/s ustanowienia w wybranych powiatach w Polsce określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w/s przyspieszenia prac legislacyjnych i wejścia w życie ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w/s ogłoszonych zmian w warunkach funkcjonowania placówek „Senior+” w okresie epidemii koronawirusa

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w/s sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii koronawirusa

Załącznik do stanowiska Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w/s sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii koronawirusa

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w/s zniesienia obowiązku realizacji budżetu obywatelskiego w gminach będących miastami na prawach powiatu, określonego w art. 5a ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz obowiązku uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2021 r. zadań budżetu obywatelskiego

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w/s zwolnienia szpitali powiatowych ze składek z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego pracowników i  na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w/s wprowadzenia zmian do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w/s stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na dostawy laptopów realizowane przez jst na rzecz placówek oświatowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w/s warunków udostępniania terenów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jednostkom samorządu terytorialnego i związanych z tym opłat

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 30 marca 2020 r. w/s przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 lutego 2020 r. w/s konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 lutego 2020 r. w/s koniecznych zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi z perspektywy gmin o charakterze wiejskim

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 lutego 2020 r. w/s przejazdów kolejowych na drogach gruntowych i drogach leśnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 lutego 2020 r. w/s konieczności uregulowania przepisów prawa w zakresie przyznawania stypendiów motywacyjnych uzdolnionym dzieciom i młodzieży

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 lutego 2020 r. w/s systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych w ramach szpitalnych izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 lutego 2020 r. w/s zwolnienia z obowiązku uiszczenia przez jednostki OSP podatku od nieruchomości z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Stanowiska przyjęte w roku 2019

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 grudnia 2019 r. w/s opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli w wyrobiskach górniczych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 8 listopada 2019 r. w/s zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego związków komunalnych gmin do spraw wodociągów i kanalizacji, w przypadku przekazywania aportem do przedsiębiorstw wodociągowych, wybudowanej przez gminę infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 8 listopada 2019 r. w/s utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 8 listopada 2019 r. w/s zwiększenia finansowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz ich obszarów funkcjonalnych w kolejnej perspektywie UE na lata 2021-2027 z 6% do 10% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 4 października 2019 r. w/s poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 29 sierpnia 2019 r. w/s zmiany przepisów regulujących kwestie utrzymania drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 29 sierpnia 2019 r. w/s w przywrócenia osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w DPS-ach statusu pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki ze środków Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 5 lipca 2019 r. w/s poparcia stanowiska Związku Miast Polskich w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 1 lipca 2019 r. w/s udziału gmin w procesie przyjmowania i oceny wniosków w programie „Czyste powietrze”

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 czerwca 2019 r. w/s propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 17 maja 2019 r. w/s potrzeby zmiany art. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 17 maja 2019 r. w/s koniecznych zmian w programie Czyste Powietrze

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 19 kwietnia 2019 r. w/s uwagi w/s projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (w ramach prekonsultacji Ministerstwa Zdrowia)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 kwietnia 2019 r. w/s poparcia inicjatywy reaktywacji przystanku kolejowego w miejscowości Szczekociny

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 kwietnia 2019 r. w/s poparcia Apelu przyjętego przez uczestników II Samorządowej Debaty Oświatowej w dn. 11 kwietnia 2019 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 kwietnia 2019 r. w/s wpisania do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (branżowego) zawodu asystenta medycznego

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 kwietnia 2019 r. w/s aktualnych problemów szpitali powiatowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 kwietnia 2019 r. w/s potrzeby usprawnienia prowadzonych postępowań w zakresie wydawania przez Wojewodę Śląskiego zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 8 lutego 2019 r. w/s projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 8 lutego 2019 r. w/s dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Stanowisko Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w/s niektórych problemów rozwojowych woj. śląskiego - 1 lutego 2019 r.

Apel Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu ŚZGiP o niezwłoczne wyjaśnienie sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych jako odbiorców energii - 29 stycznia 2019 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 stycznia 2019 r. w/s organizacji i finansowania zajęć z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom przedszkolnym i uczniom w placówkach oświatowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 stycznia 2019 r. w/s zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych

Stanowiska przyjęte w roku 2018

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2018 r. w/s gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2018 r. w/s wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2018 r. w/s potrzeby zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 14 września 2018 r. w/s zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 14 września 2018 r. w/s potrzeby zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 14 września 2018 r. w/s konieczności wprowadzenia zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 15 czerwca 2018 r. w/s projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (wersja druga z 17 maja 2018 r.)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 15 czerwca 2018 r. w/s nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 15 czerwca 2018 r. w/s problemu składowania lub magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu oraz ich przetwarzania niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s ujednolicenia zasad, na jakich udzielane jest zezwolenie na założenie szkoły publicznej i placówki publicznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s wniosku o nowelizację ustawy Prawo wodne i dokonanie interpretacji jej przepisów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s podjęcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie możliwości nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jst

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 marca 2018 r. w/s rządowego programu #PolskaBezSmogu 2018-2027

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 lutego 2018 r. w/s potrzeby zmiany regulacji prawnych dot. dostępu do informacji publicznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 lutego 2018 r. w/s  propozycji zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 21)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s systemowych działań w zakresie ochrony powietrza

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s propozycji przystąpienia do prac nad przygotowaniem skonsolidowanej ustawy o samorządzie terytorialnym, a także ogólnych założeń takiego projektu ustawy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s zmiany przepisów w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej

Stanowiska przyjęte w roku 2017

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 grudnia 2017 r. w/s projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Wspólne Stanowisko Zarządów Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 7 grudnia 2017 r. w/s projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2017 r. w/s ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2017 r. w/s podjęcia inicjatywy zmiany ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2017 r. w/s zmiany ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie przyznania jednostkom samorządu terytorialnego statusu strony w postępowaniu sądowo-administracyjnym gdy w sprawie ostateczną decyzję wydał organ odwoławczy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 października 2017 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (projekt z dn. 22 września 2017 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 października 2017 r. w/s zmiany przepisów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wspólne stanowisko Zarządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce z dnia 6 października 2017 r. w/s przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycji zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Załącznik nr 1 do Wspólnego stanowiska Zarządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 31 sierpnia 2017 r. w/s zapowiadanej przez Rząd zmiany art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 31 sierpnia 2017 r. w/s budowy drogi wojewódzkiej nr 948

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 czerwca 2017 r. w/s ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 czerwca 2017 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 czerwca 2017 r. w/s wyłączeń z opodatkowania podatkiem od środków transportowych naczep ciężarowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 maja 2017 r. w/s ograniczenia biurokracji i wydatków publicznych przy podejmowaniu decyzji administracyjnych dot. dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 21 kwietnia 2017 r. w/s rekompensaty ubytku w dochodach jst w związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s projektu ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 lutego 2017 r . w/s zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie podłączania do sieci i podpisywania umów na dostawę energii elektrycznej z osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do korzystania z lokalu

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 lutego 2017 r. w/s zamierzeń dot. ograniczenia liczby pełnionych kadencji w samorządzie lokalnym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 20 stycznia 2017 r. w/s projektowanej zmiany przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

Lista stanowisk przyjętych w 2016 roku

Lista stanowisk przyjętych w 2015 roku

Polecamy
Współpracujemy