Odpowiedzi na stanowiska

Odpowiedzi na stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku w 2022 r.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 7 czerwca 2022 r. w sprawie problemów w zakresie finansowania przedszkoli

 

Odpowiedzi na stanowiska Zarządu Związku w 2022 r.

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 11 października 2022 r. w sprawie rozpoczętej prewencyjnej akcji jodowej w związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia skażeniem radiacyjnym

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 27 maja 2022 r. w sprawie uregulowania obowiązków zgłaszania zmian adresów zamieszkania przez podatników lokalnych oraz wprowadzenia sankcji z tytułu niezgłaszania nieruchomości do opodatkowania

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wzrostu od 1 lipca 2022 r. najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz dysproporcji płac pomiędzy personelem medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych a domach pomocy społeczne

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 marca 2022 r. w sprawie wycofania reform „Polskiego Ładu” w związku z pogłębiającą się, trudną sytuacją jednostek samorządu terytorialnego spowodowaną kryzysami epidemicznym i uchodźczym, inflacją oraz ograniczeniem dochodów samorządówj

Odpowiedź Wojewody Śląskiego na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 marca 2022 r. w sprawie ograniczenia kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z zaangażowaniem samorządów lokalnych w pomoc uchodźcom z Ukrainy

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 marca 2022 r. w sprawie problemów po wejściu w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 lutego 2022 r. w sprawie potrzeby pilnej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

 

Odpowiedzi na stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku w 2021 r.

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 8 grudnia 2021 r. w sprawie sytuacji na rynku paliw i energii z perspektywy odbiorców, jakimi są jst

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 2 września 2021 r. w sprawie kierunków reformy planowania przestrzennego zapowiedzianej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 2 września 2021 r. w sprawie konsekwencji finansowych wprowadzenia pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. „Polski Ład” dla budżetów jednostek samorządu lokalnego

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 2 września 2021 r. w sprawie przygotowywanej przez Rząd reformy szpitalnictwa

Odpowiedź Ministerstwo Klimatu i Środowiska na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 7 grudnia 2020 r. w sprawie koniecznych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

 

Odpowiedzi na stanowiska Zarządu Związku w 2021 r.

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia bezpośredniej formuły instrumentu RLKS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 czerwca 2021 r. w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z dowozem niepełnosprawnego dziecka do szkoły / placówki

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 czerwca 2021 r. w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z dowozem niepełnosprawnego dziecka do szkoły / placówki

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w sprawie udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów służbowych jednostek samorządu terytorialnego

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w sprawie propozycji zmian w trybie realizacji programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” ze środków Funduszu Solidarnościowego

Odpowiedź Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w sprawie wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ujednolicenia algorytmów i wskaźników stosowanych do prognozowania wysokości subwencji oświatowej z przelicznikami służącymi jej ostatecznemu wyliczeniu na dany rok

Odpowiedź Wojewody Śląskiego na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad rozdziału środków finansowych w ramach III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 20 kwietnia 2021 r. w sprawie umożliwienia realizacji wyroków eksmisyjnych

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie propozycji zmian w przepisach ustaw dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych w zakresie ujednolicenia oraz podwyższenia poziomu dotacji należnych jst w związku z ponoszonymi kosztami obsługi zadań

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy oraz propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 lutego 2021 r. w sprawie przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia centralizacji szpitali

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 22 stycznia 2021 r. w sprawie konieczności zniesienia obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców

Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 22 stycznia 2021 r. w sprawie konieczności zniesienia obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zapisów Tarczy Antykryzysowej w zakresie art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

 

Odpowiedzi na stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku w 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w sprawie wybranych problemów dot. organizacji i finansowania systemu oświaty

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

 

Odpowiedzi na stanowiska Zarządu Związku w 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 listopada 2020 r. w/s apelu o powołanie zespołu do koordynowania transportu sanitarnego zleconego przez lekarzy POZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 listopada 2020 r. w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, które zapewnią wprowadzenie ustawy do obowiązującego prawa od 1 stycznia 2021 r.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 2 października 2020 r. w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 4 września 2020 r. w sprawie systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia w wybranych powiatach w Polsce określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych i wejścia w życie ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszonych zmian w warunkach funkcjonowania placówek „Senior+” w okresie epidemii koronawirusa 

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii koronawirusa 

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii koronawirusa

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia szpitali powiatowych ze składek z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego pracowników i na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Odpowiedź PGW Wody Polskie na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków udostępniania terenów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jednostkom samorządu terytorialnego i związanych z tym opłat

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury (Departament Kolejnictwa) na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 lutego 2020 r. w sprawie przejazdów kolejowych na drogach gruntowych i drogach leśnych

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczenia przez jednostki OSP podatku od nieruchomości z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Polecamy
Współpracujemy