Rozwój obszarów wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich w województwie śląskim  jako jedna z płaszczyzn  działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów realizowany jest od 2000 roku. Głównym  założeniem podejmowanych działań jest wspieranie innowacyjnych metod i narzędzi rozwoju obszarów wiejskich przy wykorzystaniu najlepszych wzorców zarówno polskich, jak i europejskich.

Realizacja działań w sferze  rozwoju obszarów wiejskich w regionie koncertuje się miedzy innymi na opiniowaniu oraz konsultowaniu istotnych dla gmin o charakterze wiejskim dokumentów regionalnych i krajowych, a także przygotowaniu i wspieraniu samorządów i organizacji obywatelskich działających na terenach wiejskich do realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto niezwykle ważną sferą aktywności jest  upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwijających się inicjatyw w zakresie tzw. oddolnej odnowy wsi m.in. poprzez wsparcie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

Działania Związku adresowane są nie tylko do samorządów, ale również do grup odnowy wsi oraz liderów wiejskich działających w społecznościach lokalnych gmin o charakterze wiejskim województwa śląskiego. Ponadto Związek aktywnie wspiera wszystkie istniejące w wojewódzkie śląskim Lokalne Grupy Działania poprzez koordynację działalności regionalnej sieci współpracy SILESIAN LEADER NETWORK.

Przedstawiciele Związku reprezentują interesy małych i średnich gmin województwa śląskiego  oraz organizacji działających na obszarach wiejskich biorąc aktywny udział w pracach gremiów szczebla zarówno wojewódzkiego, jak i ogólnokrajowego  -  m.in. Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,  Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW w województwie śląskim oraz Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER, a także Polskiej Sieci LGD – Federacji Sieci Regionalnych LGD.

Wydarzenia

Materiały

Sieć SILESIAN LEADER NETWORK

Typologia strukturalna obszarów wiejskich, źródło: www.irwirpan.waw.pl

 

Kontakt w Biurze Związku:

Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl
tel. 32 60-90-359

Polecamy
Współpracujemy