Posiedzenia K. Ekologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

12 grudnia 2022 r., g. 09.30, s. 401, Centrum Konferencyjne WTUŚ, Katowice

Tematy posiedzenia:
1) utrata statusu odpadu;
2) nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych (uzupełnienie informacji przekazanych podczas szkolenia Komisji w dn. 27 września br.).

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2022 ROKU:

10 listopada 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: tryb realizacji i finansowania odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierząt dziko żyjących z terenów zurbanizowanych.

26-27 września 2022 r., posiedzenie wyjazdowe w Węgierskiej Górce nt. „WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA”. Omawiana tematyka:
1. Najnowsze uregulowania prawne w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko);
2. Uciążliwości związane z hałasem: dyskusja w gronie Komisji;
3. Najnowsze zmiany przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

2 czerwca 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: przegląd obszarów i granic aglomeracji oraz projektowane zmiany prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 
W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - p. dr Adam Hamerla.

12 maja 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: problematyka zezwoleń odpadowych - utrata statusu odpadów, wymagania dla zbierania i przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz aktualne problemy związane z porzucaniem odpadów. W posiedzeniu wzięła udział p. Maria Kozak, Główny Specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

7 kwietnia 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: lasy niepaństwowe (grunty leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa, tj. lasy gminne, należące do osób fizycznych, spółek wspólnot czy stowarzyszeń) oraz kwestia nadzoru nad nimi.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach: p. Marek Mróz, Rzecznik Prasowy RDLP w Katowicach i p. Mirosław Niebrzydowski, Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu.

3 marca 2022 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: Postępowania wszczynane na podstawie art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie negatywnego oddziaływania urządzeń grzewczych na środowisko.

3 lutego 2022 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: Aktualne przepisy związane z ochroną zwierząt: przede wszystkim przepisy ustawy z dn. 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych i wynikające z niej obowiązki samorządów lokalnych, w tym związanych z rejestracją zwierząt. 

W posiedzeniu wzięła udział p. Monika Stanicka, Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

13 stycznia 2022 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: bieżące problemy samorządów lokalnych związane z ochroną środowiska

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2021

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2020

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2019

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2018

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2017

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2016

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2015

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

 

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz kwestie nadzoru nad nimi - prezentacja p. Mirosława Niebrzydowskiego, Naczelnika Wydziału Hodowli Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z posiedzenia Komisji w dn. 7.04.2022 r.

Jakość powietrza na terenie woj. śląskiego w 2020 roku i w obecnym sezonie grzewczym - prezentacja p. Andrzeja Szczygła, Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach w Departamencie Monitoringu Środowiska w Głównym Inspektoratu Ochrony Środowiska, z posiedzenia Komisji w dn. 4.03.2021 r.

Badania wpływu nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych na wody podziemne w ramach działań zespołu d/s zdarzeń incydentalnych Państwowej Służby Hydrogeologicznej - prezentacja p. dr Lidii Razowskiej-Jaworek, p. Marcina Pasternaka oraz p. Marcina Karpińskiego z Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, z posiedzenia Komisji w dn. 11.02.2021 r.

Problem nielegalnych składowisk odpadów na terenie województwa śląskiego (zagrożenie dla ludności cywilnej) - prezentacja p. Łukasza Kuczmierczyka, Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ w Katowicach z posiedzenia Komisji w dn. 11.02.2021 r.

Zezwolenie na posiadanie i przetrzymywanie oraz sprowadzanie zwierząt gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi - prezentacja p. Zuzanny Buck z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z posiedzenia w dn. 14.01.2021 r.

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów - prezentacja p. Bogdana Pasko z posiedzenia Komisji z dn. 4.06.2020 r.

„Zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów: opracowanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych – podstawowa zawartość, problemy przy opracowaniu dokumentu” - prezentacja p. Piotra Kukli, Dyrektora ds. audytu i planowania energetycznego w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ze wspólnego posiedzenia z Komisją ds. LPE w dn. 6.02.2020 r.

Program „Czyste powietrze” w województwie śląskim: współpraca z gminami oraz statystyki dotyczące złożonych i realizowanych wniosków - prezentacja p. Wioletty Jończyk, Doradcy Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ze wspólnego posiedzenia z Komisją ds. LPE w dn. 6.02.2020 r.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - prezentacja p. Moniki Strzemińskiej, Kierowniczki Referatu ds. opłat i środowiskowych baz danych Wydziału Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z posiedzenia w dn. 9.01.2020 r.

"Nowe zasady wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami" - prezentacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z posiedzenia Komisji z dn. 7.02.2019 r.

Obowiązki gmin i powiatów woj. śląskiego - realizacja POP i uchwały antysmogowej - prezentacja p. Blanki Romanowskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z posiedzenia Komisji z dn. 9.01.2019 r.

"Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r." - informacje dla gmin po szkoleniu przeprowadzonym przez p. Lucynę Osuch-Chacińską, Głównego Specjalistę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie

"Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami" - prezentacja Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego z posiedzenia Komisji z dn. 1.03.2018 r.

"Opłaty za usługi wodne (Zarząd Zlewni Gliwice, stan na 1.02.2018)" - prezentacja p. Franciszka Pisteloka, Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice, PGW Wody Polskie z posiedzenia Komisji z dn. 7.02.2018 r.

"Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zakres obowiązków starostów i prezydentów miast na prawach powiatu" - prezentacja p. Sławomira Adamczyka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicachgospodarki niskoemisyjnej i ochrony powietrza z posiedzenia Komisji z dn. 11.01.2018 r.

Polecamy
Współpracujemy