Materiały

Rekomendacje - analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków jst związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej

załącznik - wzór protokołu z kontroli

pismo przewodnie Dyrektora biura ŚZGiP do w/w Rekomendacji

 

Stanowiska Zarządu Związku i Zgromadzenia Ogólnego w sprawach z zakresu ochrony środowiska, przyjęte w latach 2018 - 2021 r.:

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 20 sierpnia 2021 r. w/s planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych w kontekście realizacji przez samorządy projektów współfinansowanych ze źródeł UE

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w/s 16. zmian w ustawie o ochronie przyrody

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 22 stycznia 2021 r. w/s niekorzystnych dla pożyczkobiorców zmian zasad umarzania części pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP z dn. 7 grudnia 2020 r. w/s podjęcia działań wzmacniających efektywność polityki na rzecz czystego powietrza w Polsce

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 2 października 2020 r. w/s projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 2 października 2020 r. w/s zmian w kształtowaniu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku

Apel Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP z dnia 3 lipca 2020 r. w/s ograniczenia zjawiska suszy i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 4 października 2019 r. w/s poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 29 sierpnia 2019 r. w/s zmiany przepisów regulujących kwestie utrzymania drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 5 lipca 2019 r. w/s poparcia stanowiska Związku Miast Polskich w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 1 lipca 2019 r. w/s udziału gmin w procesie przyjmowania i oceny wniosków w programie „Czyste powietrze”

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 17 maja 2019 r. w/s koniecznych zmian w programie Czyste Powietrze

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego z dn. 1 marca 2019 r. w sprawie stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego z dn. 1 marca 2019 r. w sprawie finansowania działań mających na celu likwidację niskiej emisji

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 8 lutego 2019 r. w/s projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2018 r. w/s wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 maja 2018 r. w/s problemu składowania lub magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu oraz ich przetwarzania niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s wniosku o nowelizację ustawy Prawo wodne i dokonanie interpretacji jej przepisów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 marca 2018 r. w/s rządowego programu #PolskaBezSmogu 2018-2027

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 lutego 2018 r. w/s  propozycji zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 21)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s systemowych działań w zakresie ochrony powietrza

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Inne materiały:

"Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r." - informacje dla gmin po szkoleniu przeprowadzonym przez p. Lucynę Osuch-Chacińską, Głównego Specjalistę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie

Propozycja dot. stawek za usunięcie drzew i krzewów oraz zasad związanych z przygotowaniem uchwał rad gminy w tym zakresie w gminach województwa śląskiego przygotowana przez Zespół zadaniowy ŚZGiP ds. wypracowania zasad postępowania w zakresie usuwania drzew i krzewów

Załącznik nr 1 do Propozycji Zespołu zadaniowego

Prezentacja p. dr Pawła Kojsa ze spotkania ws. gospodarki zielenią w miastach w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów

Polecamy
Współpracujemy