Projekt Śląskie samorządy bez barier

Informacje o projekcie

Aktualności

Rekrutacja

Harmonogram szkoleń

Projekt partnerski pn. „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”  jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent)
2. Śląski Związek Gmin i Powiatów (Partner)
Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0133/20
Całkowita wartość projektu: 1 739 568,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 739 568,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:
„Podniesienie poziomu przygotowania 44 JST z województwa śląskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 44 śląskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 88 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 88 koordynatorów dostępności w terminie do 28.02.2022 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

  • Przeszkolenie 88 pracowników samorządowych 44 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 44 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach
  • Przeszkolenie 88 koordynatorów dostępności w 44 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

BIURO PROJEKTU:

LOKALNE BIURO PROJEKTU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Śląski Związek Gmin i Powiatów
ul. Tadeusza Kościuszki 43/5
40-048 Katowice
Tel. +48 32 25 11 021
e.mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl

BIURO PROJEKTU
Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań
Tel. +48 61 639 49 60
e-mail:  biuro@euroinnowacje.com

Polecamy
Współpracujemy