Co robią samorządy lokalnej w walce z kryzysem wodnym?

Śląski Związek Gmin i Powiatów na przełomie maja i czerwca 2020 r. przeprowadził ankietę wśród swoich gmin i powiatów członkowskich, która dotyczyła podejmowanych przez nie działań, mających na celu ograniczenie skutków suszy i przeciwdziałanie im. Zebrane w jej ramach odpowiedzi z 64 gmin były podstawą opracowania bazy dobrych praktyk, w której zamieszczone zostały przykładowe działania samorządów lokalnych w walce z suszą.

                                                                                                Zostały one podzielone na kilka kategorii:

- działania przyrodnicze, oparte o działania związane z zarządzaną przez samorządy zielenią, np. ograniczenie częstotliwości koszenia trawników czy zakładanie łąk kwietnych;
- działania inwestycyjne, np. modernizacja urządzeń melioracyjnych, małych zbiorników retencyjnych;
- działania legislacyjne, np. zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wytycznych do zamówień publicznych;
- instrumenty finansowe, np. programy dotacyjne dla mieszkańców wspierające retencjonowanie wód opadowych na swoich posesjach;
- działania optymalizujące zużycie wody, np. wykorzystanie uzdatnionej wody basenowej do podlewania terenów zielonych;
- działania edukacyjne i informacyjne, których koszt wdrożenia jest stosunkowo niewielki.

grafika - co robią samorządy lokalne
Zestawienie dobrych praktyk samorządów członkowskich Związku dostępne tutaj

 

Polecamy
Współpracujemy