Posiedzenia Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

12 grudnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 11.00 (biuro Związku w Katowicach)

Podczas posiedzenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

1. podsumowanie konferencji jesiennej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji;
2. 
nowe doświadczenia i zmiany w procesach dotyczących nakładania kar administracyjnych z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym;
3. 
procedura wydawania zezwolenia na prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
4. 
informacja dot. kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami;
5. 
usuwanie pojazdów w trybie art. 130a p.r.d. w świetle zmian w kodeksie karnym dot. konfiskaty pojazdów za określone przypadki;
6. 
sprawy bieżące.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2022 ROKU:

2 czerwca 2022 r., 

Tematyka posiedzenia:
Posiedzenie poświęcone omówieniu bieżącej realizacji zadań w wydziałach komunikacji. W ramach tematu posiedzenia zostanły przedstawione następujące zagadnienia:
1. 
omówienie regulacji dot. KKK i PKZ,
2. 
rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień dla obywateli Ukrainy,
3. 
sprawy bieżące.

 

20 maja 2022 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:
„Aktualne problemy w funkcjonowaniu wydziałów komunikacji”

Szkolenie poprowadził p. Grzegorz Kubalski, prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, czynny samorządowiec. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Współautor m.in. komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ekspert samorządowy związany od roku 2008 ze Związkiem Powiatów Polskich, obecnie Zastępca Dyrektora Biura tej organizacji.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

20 grudnia 2021 r., szkolenie on-line

Tematyka szkolenia:
"Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w codziennej realizacji zadań organów rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami".

Szkolenie poprowadził dr Łukasz Strzępek, doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej (w tym monografii), wykładowca w szkole wyższej Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, od lat prowadzący szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego.

 

28 października 2021 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka posiedzenia:
1. Relacja ze spotkania Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji organizowanego w dniach 29.09-1.10.2021 r. w Jastrzębiej-Górze,
2. Zmiany w przepisach dot. rejestracji pojazdów - brak konieczności wymiany tablic, skutki wprowadzanych zmian, system archiwizacji dokumentów - dyskusja,
3. Orzecznictwo SKO / WSA dot. decyzji administracyjnych dot. kar z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów lub niezarejestrowania pojazdu,
4. Transport- sprawa wniosków przesyłanych z GITD wnoszące o ewentualne wszczęcie postępowania w sprawie zbadania dobrej reputacji,
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

11 czerwca 2021 r. posiedzenie w formule wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1. Relacja ze spotkania Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji, które odbyło się w dn. 7-9.06.2021 r. w Jastrzębiej-Górze,
2. E-rejestracja przez salony samochodowe - omówienie stanu prawnego i realizacji zadania,
3. Badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych - omówienie problemu, wymiana doświadczeń,
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

10 marca 2021 r., szkolenie on-line

Tematyka szkolenia:
„Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w codziennej realizacji zadań organów rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami”.

Szkolenie poprowadził 
dr Łukasz Strzępek, doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej (w tym monografii), wykładowca w szkole wyższej Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, od lat prowadzący szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego.

 

15 lutego 2021 r., posiedzenie w formule wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1. Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.
2. Omówienie planu pracy na rok 2021 - oczekiwania, potrzeby szkoleniowe, propozycje zagadnień do omówienia.
3. Stosowanie artykuł 15zzzzzn2 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ("covidowej") w praktyce - wymiana doświadczeń.
4. Sprawy bieżące.

 

5 lutego 2021 r., szkolenie on-line

Tematyka szkolenia:
"Konsekwencje ostatnich zmian prawa na funkcjonowanie wydziałów komunikacji".


Szkolenie poprowadził p. Grzegorz Kubalski, prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, czynny samorządowiec. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Współautor m.in. komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ekspert samorządowy związany od roku 2008 ze Związkiem Powiatów Polskich, obecnie Zastępca Dyrektora Biura tej organizacji.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w latach 2020-2021

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w latach 2018-2019

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w latach 2016-2017

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w latach 2009-2015

Polecamy
Współpracujemy