Konferencja pn. Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym

W dn. 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiejw Gliwicach odbyła się konferencja pn. Nowe technologie w autobusowym transporcie public znym. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów (regionalną  organizację samorządu lokalnego województwa śląskiego), Politechnikę Śląskąw Gliwicach oraz Miasto Gliwice. Jego partnerami byli Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W pierwszym bloku konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw komunikacji miejskiej z województwa śląskiego, ale również Warszawy oraz Krakowa, zaprezentowali doświadczenia w zakresie eksploatacji w transporcie publicznym zróżnicowanych źródeł zasilania autobusów. W drugiej części konferencji miała miejsce merytoryczna dyskusjaz udziałem włodarzy śląskich miast, którzy odnieśli się do realnych możliwości rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego w kontekście obowiązków wynikających z nowo uchwalonej ustawy o elektromobilności i paliwach.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na trudności związane z wdrażaniem ww. ustawy o charakterze organizacyjnym i finansowym, szczególnie w zakresie obowiązku przygotowania przez miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców analizy kosztów i korzyści, związanych z wykorzystaniem autobusów niskoemisyjnych oraz innych, ekologicznych śr odków transportu. W dyskusji głos zabrał również przedstawiciel Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która przejmuje na swoim obszarze obowiązek zapewnienia transportu zbiorowego. Metropolia w ramach swojej działalności przygotuje dla miast zlokalizowanych na jej obszarze pewne wspólne elementy ww. analizy kosztów i korzyści.

Ważnym elementem w agendzie tego wydarzenia było przedstawienie wielokryterialnego porównania kilku obecnie już wykorzystywanych w praktyce oraz planowanych technologii napędów stosowanych w autobusowym transporcie publicznym, jak również przesłanek rozwoju transportu niskoemisyjnego. W podsumowaniu konferencji stwierdzono m.in., iż w obecnym etapie rozwoju różnych technologii trudno wskazać jedno, najkorzystniejsze rozwiązanie, w aspekcie zarówno ekonomicznym, środowiskowym, jaki organizacyjnym. Ponadto podkreślono znaczenie zapewnienia przez gminy niezawodnego, kompleksowego i względnie taniego, a więc konkurencyjnego w stosunku do poruszania się własnym samochodem, systemu transportu publicznego w skali poszczególnych gmin, obszaru metropolitalnego oraz regionu.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów lokalnych i jednostek zależnych, w tym miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, środowiska naukowego, przedsiębiorstw energetycznych i znaczących w województwie śląskim i skali całego kraju instytucji działających w sferze szeroko rozumianej energii. Pomysł zorganizowania powyższej konferencji został zgłoszony podczas jednego z posiedzeń Regionalnej Rady ds. Energii, powołanej w 2013 r. na wniosek Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która
w województwie śląskim pełni funkcję regionalnej platformy komunikacji i współpracy
w zakresie problematyki energetycznej.

program konferencji

Polecamy
Współpracujemy