Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku

Stanowiska LIII  Zgromadzenia Ogólnego, Lubliniec, 7 czerwca 2022 r. 

Stanowisko w sprawie agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i solidarności z ukraińskimi samorządami

Stanowisko w sprawie skutków kolejnych planowanych zmian podatkowych dla budżetów samorządowych w kontekście stabilności finansów JST i ich zdolności do realizacji niezbędnych zadań

Stanowisko w sprawie kierunków reformy planowania przestrzennego w kontekście rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stanowisko w sprawie problemów w zakresie finansowania przedszkoli

Stanowisko w sprawie wzrostu cen energii elektrycznej i surowców grzewczych oraz ograniczenia dostępności materiałów opałowych dla jednostek samorządu lokalnego

Stanowiska LII Zgromadzenia Ogólnego, 8 grudnia 2021 r. (sesja zdalna)

Stanowisko w sprawie wyzwań sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego

Stanowisko w sprawie sytuacji na rynku paliw i energii z perspektywy odbiorców, jakimi są jst

Stanowiska LI Zgromadzenia Ogólnego, Bielsko-Biała, 2 września 2021 r.

Stanowisko w sprawie konsekwencji finansowych wprowadzenia pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. „Polski Ład” dla budżetów jednostek samorządu lokalnego

Stanowisko w sprawie przygotowywanej przez Rząd reformy szpitalnictwa

Stanowisko w sprawie kierunków reformy planowania przestrzennego zapowiedzianej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Stanowiska L Zgromadzenia Ogólnego, 7 grudnia 2020 r. (sesja zdalna)

Stanowisko w sprawie potrzeby rewizji polityki centralnej dotyczącej finansów samorządowych

Stanowisko w sprawie podjęcia działań wzmacniających efektywność polityki na rzecz czystego powietrza w Polsce

Stanowisko w sprawie koniecznych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Stanowiska XLIX Zgromadzenia Ogólnego, 3 lipca 2020 r. (sesja zdalna)

Apel Zgromadzenia Ogólnego w sprawie ograniczenia zjawiska suszy i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych

Stanowisko w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Stanowisko w sprawie wybranych problemów dotyczących organizacji i finansowania systemu oświaty

Stanowisko w sprawie konieczności wsparcia sektora kultury, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury

Stanowiska XLVIII Zgromadzenia Ogólnego, Ruda Śląska, 6 grudnia 2019 r.

Stanowisko w sprawie wyrównania samorządom ubytków dochodów w związku ze zmianami zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Stanowisko w sprawie obciążeń dla samorządów spowodowanych reformą oświaty oraz podwyżkami ustawowymi dla nauczycieli

Stanowisko w sprawie zwiększenia finansowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz ich obszarów funkcjonalnych w kolejnej perspektywie UE na lata 2021-2027 z 6% do 10% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stanowisko w sprawie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania UE 2021-2027

Stanowisko w sprawie utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027

Stanowisko w sprawie zmiany systemu finansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem porzuconych odpadów niebezpiecznych

Stanowiska XLVII Zgromadzenia Ogólnego, Gliwice, 29 sierpnia 2019 r.

Stanowisko w sprawie sytuacji finansowej samorządów

Stanowisko w sprawie 21 tez samorządowych

Sytuacja finansowa samorządów - prezentacja multimedialna

Stanowiska XLVI Zgromadzenia Ogólnego, Cieszyn, 7 czerwca 2019 r.

Stanowisko w sprawie wybranych problemów w systemie oświaty

Stanowisko w sprawie aktualnych problemów szpitali powiatowych

Stanowisko w sprawie postulatów i oczekiwań samorządów wobec reformy systemu planowania przestrzennego

Stanowisko w sprawie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027

Stanowisko w sprawie potrzeby przygotowania i uruchomienia operatora zajmującego się zagospodarowaniem terenów zdegradowanych przez przemysł, w tym stanowiących miejsce deponowania odpadów niebezpiecznych

Stanowiska XLV Zgromadzenia Ogólnego, Rybnik, 1 marca 2019 r.

Stanowisko w sprawie finansowania i organizacji systemu oświaty

Stanowisko w sprawie systematycznego naruszania stabilności finansowej samorządów lokalnych

Stanowisko w sprawie niezwłocznego wyjaśnienia sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych jako odbiorców energii

Stanowisko w sprawie stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

Stanowisko w sprawie finansowania działań mających na celu likwidację niskiej emisji

Stanowisko w sprawie propozycji ujęcia w sprawozdawczości jst środków finansowych łożonych przez samorządy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z niewystarczającym poziomem dotacji celowej na te zadania

Stanowisko w sprawie potrzeby zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych

Stanowisko w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych

Stanowisko w sprawie wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Stanowisko w sprawie prowadzenia polityki mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Stanowiska XLIV Zgromadzenia Ogólnego, Tychy, 18 maja 2018 r.

Stanowisko w sprawie organizacji najbliższych wyborów samorządowych

Stanowisko w sprawie prowadzenia polityki mieszkaniowej po przyjęciu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko w sprawie potrzeby uporządkowania kwestii pozyskiwania danych dot. usług publicznych w ramach systemu informacyjnego Państwa

Stanowisko w sprawie poprawy niezawodności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej i gazu

Stanowisko w sprawie aktualnego funkcjonowania systemu CEPiK

Stanowisko w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie w zakresie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych

Stanowisko w sprawie aktualnych problemów w systemie ochrony zdrowia

Stanowisko w sprawie obniżenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania

 

Stanowiska XLIII Zgromadzenia Ogólnego, Sosnowiec, 7 grudnia 2017 r.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

              Załącznik nr 1 do Stanowiska

              Załącznik nr 2 do Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego

Stanowisko w sprawie stworzenia możliwości udziału jst w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych, w których organem orzekającym w pierwszej instancji był organ tej jednostki

Stanowisko w sprawie przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycji zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stanowisko w sprawie art. 243 ustawy o finansach publicznych

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Stanowisko w sprawie zmniejszenia puli środków na „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”

Stanowisko w sprawie Programu dla Śląska

 

Stanowiska XLII Zgromadzenia Ogólnego, Jastrzębie-Zdrój, 19 maja 2017 r.

Stanowisko w sprawie wprowadzanych i planowanych zmian w ustroju samorządu terytorialnego

Stanowisko w sprawie przyjęcia KARTY SAMORZĄDNOŚCI

Stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo wodne

Stanowisko w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

 

Stanowiska XLI Zgromadzenia Ogólnego, Czechowice-Dziedzice, 8 grudnia 2016 r.

Stanowisko w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie województwa śląskiego

Stanowisko w sprawie konieczności zwiększenia dotacji na zadania zlecone związane z rejestracją stanu cywilnego

Stanowisko w sprawie planowanej reformy edukacji

Stanowisko w sprawie potrzeby uruchomienia dodatkowego instrumentu finansowego w celu wspierania przywrócenia wartości użytkowej budynków o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnych

 

Stanowiska XL Zgromadzenia Ogólnego, Katowice, 12 maja 2016 r.

Stanowisko w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w prawie oświatowym

Stanowisko w sprawie kluczowych brakujących elementów infrastruktury transportowej w województwie śląskim

Stanowisko w sprawie potrzeby uruchomienia polityki społecznej Państwa

Stanowisko w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa śląskiego

Stanowisko w sprawie potrzeby zmiany niekorzystnej dla większości gmin górniczych koncepcji przekształceń przeprowadzanych w polskim górnictwie węgla kamiennego

Stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 - projekt z grudnia 2015 r.

 

Stanowiska XXXIX Zgromadzenia Ogólnego, Rybnik, 27 listopada 2015 r.

POSTULATY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SKIEROWANE DO NOWEGO PARLAMENTU i RZĄDU RP

Stanowisko w sprawie trudnej sytuacji gmin górniczych w związku z koniecznością zwrotu nadpłaty podatku od podziemnych budowli

Stanowisko w sprawie zapewniania lokali socjalnych uprawnionym po wyrokach eksmisyjnych z zasobów niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy oraz zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczania lokali socjalnych

Stanowisko w sprawie dramatycznego stanu górnictwa oraz jego konsekwencji dla energetyki

Stanowisko w sprawie wzrostu wydatków samorządowych na pomoc społeczną

Polecamy
Współpracujemy