Posiedzenia K. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

Szkolenie dla Komisji - 13 grudnia 2022 r., g. 09.30, Centrum Konferencyjne WTUŚ w Katowicach

Tematyka szkolenia: 
I. Najnowsze zmiany w przepisów oraz orzecznictwo z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi i ich skutki dla gminnych systemów odpadowych;
II. Przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów w świetle najnowszych zmian (m.in. dotyczących elektromobilności).

Szkolenie poprowadzą eksperci z Kancelarii Prawnej Krystian Ziemski & Partners: p. Maciej Kiełbus oraz p. Konrad Różowicz.

Program szkolenia

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 i 2022 ROKU:

3 października 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: 
1) Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie Prawo wodne, dotyczące zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) Inne zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
a. kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i prowadzenie ewidencji tych umów;
b. rodzaje odpadów, które gminy mają obowiązek przyjmować w PSZOK (w szczególności odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów niebezpiecznych);
3) Inne bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

5 kwietnia 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia:
1) Umowy na odbieranie odpadów i ich kontrola;
2) Jak „szukać” mieszkańców w zabudowie wielolokalowej?
3) Ograniczenia w odbiorze bioodpadów;
4) Kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu odpadów komunalnych;
5) Sprawy dotyczące uchodźców -  złożenie deklaracji przez właścicieli;
6) Inne bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

8 października 2021 r., Katowice (formuła hybrydowa)
Szkolenie pt. „Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji z sierpnia 2021 r. i ich skutki dla gminnych systemów odpadowych”

14 czerwca 2021 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia:
1) nieruchomości niezamieszkałe i kwestia objęcia ich gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:
a. postępowanie w celu wydania decyzji na wykonanie zastępcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
b. deklarowanie przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych tylko wybranych frakcji odpadów, a nie wszystkich wyszczególnionych w rozporządzeniu;
c. prowadzenie kontroli tych nieruchomości;
2) wydawanie decyzji w przypadku braku złożenia sprawozdania lub złożenia nierzetelnego sprawozdania przez punkty skupu surowców wtórnych;
3) bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

Polecamy
Współpracujemy