Harmonogram szkoleń

SEGMENT 2

Harmonogram szkoleń dla segmentu 2

W ramach segmentu 2 przeszkoleni zostaną pracownicy:

 • Koordynatorzy dostępności, rozumiani jako osoby wyznaczone przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.)
 • pracownicy wykonujący zadania koordynatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy 1.

W ramach szkoleń dla segmentu 2 oferowane wsparcie obejmuje następujące tematy:

BLOK SZKOLENIOWY 1:

 • 1.1 Podstawy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – dostępność informacyjno-komunikacyjna.

BLOK SZKOLENIOWY 2:

 • 2.1 Dostępność architektoniczna. Projektowanie uniwersalne;
 • 2.2 Dostępność cyfrowa;
 • 2.3 Plan działania w zakresie dostępności urzędu. Źródła finansowania. Współpraca.

SEGMENT 1

Harmonogram szkoleń dla segmentu 1

W ramach segmentu 1 przeszkoleni zostaną:

 • pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowisku, któremu przypisane są lub będą obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST;
 • kierownicy komórki organizacyjnej;
 • zastępcy kierownika komórki organizacyjnej.


W ramach szkoleń dla segmentu 1 oferowane wsparcie obejmuje następujące tematy:

1. BLOK SZKOLENIOWY 1:

 • 1.1 Przeciwdziałanie dyskryminacji;
 • 1.2 Osoby z niepełnosprawnościami.

2. BLOK SZKOLENIOWY 2:

 • 2.1 Projektowanie uniwersalne w zatrudnieniu;
 • 2.2 Aspekty prawne i finansowe zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • 2.3 Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Polecamy
Współpracujemy