Baza dobrych praktyk w walce z suszą

BAZA DOBRYCH PRAKTYK 

działania samorządów lokalnych (gmin i powiatów członkowskich ŚZGiP)
podejmowane w celu przeciwdziałania suszy i ograniczenia jej skutków

Śląski Związek Gmin i Powiatów na przełomie maja i czerwca 2020 r. przeprowadził ankietę wśród swoich gmin i powiatów członkowskich, która dotyczyła podejmowanych przez nie działań, mających na celu ograniczenie skutków suszy i przeciwdziałanie im. Zebrane w jej ramach odpowiedzi z 64 gmin były podstawą opracowania bazy dobrych praktyk, w której zamieszczone zostały przykładowe działania samorządów lokalnych w walce z suszą. Zostały one podzielone na kilka kategorii:

  • przyrodnicze, oparte o działania związane z zarządzaną przez samorządy zielenią, np. ograniczenie częstotliwości koszenia trawników czy zakładanie łąk kwietnych;
  • inwestycyjne, np. modernizacja urządzeń melioracyjnych, małych zbiorników retencyjnych;
  • w formie instrumentów finansowych, np. programy dotacyjne dla mieszkańców wspierające retencjonowanie wód opadowych na swoich posesjach;
  • legislacyjne, np. zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wytycznych do zamówień publicznych;
  • optymalizujące zużycie wody, np. wykorzystanie uzdatnionej wody basenowej do podlewania gminnych terenów zielonych;
  • edukacyjne i informacyjne, których koszt wdrożenia jest stosunkowo niewielki.

1. Zestawienie działań podejmowanych przez samorządy (wg kategorii):

2. Linki do opisów wybranych dobrych praktyk, realizowanych przez gminy członkowskie ŚZGiP:

Bielsko-Biała łapie deszcz - program dotacyjny dla mieszkańców dofinansowujący zbiorniki na deszczówkę

Bytom - ograniczenie koszenia trawników

Chorzów - realizacja projektu "Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury"

Czechowice-Dziedzice - kompleksowe działania modernizacyjne na ciekach wodnych i kanalizacji, zwiększające retencję i przeciwdziałające zarówno suszy, jak i powodzi

Czechowice-Dziedzice - rozwój terenów zielonych: Park "Szwajcarska Dolina" z naturalnym zbiornikiem retencyjnym

Gliwice - Plan adaptacji do zmian klimatu, zawierający szereg działań ograniczających zjawisko suszy

Jaworzno - Plan adaptacji do zmian klimatu, zawierający szereg działań ograniczających zjawisko suszy

Lyski - artykuł w informatorze gminnym przedstawiający zalety zakładania łąk kwietnych

Miedźna - udostępnianie uzdatnionej wody z gminnego basenu rolnikom i mieszkańcom do podlewania roślin

Miedźno - planowane uruchomienie dotacji celowych na dofinansowanie budowy studni wierconych

Mierzęcice - propagowanie sposobów przeciwdziałania suszy wśród mieszkańców

Mikołów - udzielanie dotacji mieszkańcom na budowę urządzeń do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych

Mikołów - propagowanie postaw proekologicznych poprzez edukację w sieci, promocja zbierania "deszczówki"

Pawonków - apele do mieszkańców o rozsądne i oszczędne gospodarowanie wodą, zachęcanie do zbierania "deszczówki"

Powiat Kłobucki (Miedźno, Opatów, Wręczyca Wielka) - monitoring suszy: budowa "Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego"

Ruda Śląska - ograniczenie koszenia trawników, zakładanie łąk kwietnych, gromadzenie "deszczówki", ograniczenie wygrabiania zieleńców

Ruda Śląska - "Chronimy Kroplę Deszczu": przebudowa sieci kanalizacji, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe

Siemianowice Śląskie - modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji

Sławków - ograniczenie koszenia trawników, przekształcanie terenów zielonych w łąki kwietne, propagowanie ich walorów

Sosnowiec - program "Po(d)lej deszczem w Sosnowcu!", dofinansowujący instalacje wykorzystujące wodę deszczową

Tarnowskie Góry - ograniczenie koszenia terenów zielonych, zakładanie łąk kwietnych

Tarnowskie Góry - udostępnianie materiałów edukacyjnych dla mieszkańców zachęcających do zbierania wód opadowych i oszczędzania wody

Tychy - ograniczenie koszenia trawników miejskich

Zawiercie - ograniczenie koszenia na terenach gminnych, edukacja i informowanie mieszkańców w kwestii możliwych do zastosowania działań ograniczających skutki suszy

Osoba do kontaktu w biurze Związku: Natalia Krupa, Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel. 32 609-03-65).

Polecamy
Współpracujemy