Krajowa Rada Izb Rolniczych wspiera LGD (pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju)

Informacje ze strony: Polska Sieć LGD

KRIR w piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy wskazuje, że „Lokalne Grupy Działania od samego początku wdrażania podejścia LEADER, jak również w trakcie rozwijania działalności były wspierane przez izby rolnicze i lokalne samorządy. LGD są zauważalnym podmiotem, który aktywnie wspiera aktywność lokalną na wsiach  i w małych miasteczkach. Ich działalność ma odzwierciedlenie w tworzonych miejscach pracy, w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczych, tworzeniu miejsc do uprawiania rekreacji i turystyki, jak i szeregu innych zróżnicowanych form aktywności, z których bardzo często korzystały lokalne społeczności.”. Treść pisma wspierającego nasze dążenia do zwiększenia alokacji na Działanie LEADER w nowym okresie programowania dostępna jest w załączonym poniżej pliku.

więcej informacji oraz pismo KRIR

Polecamy
Współpracujemy