Materiały

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 25 lutego 2022 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach z dnia 14 stycznia 2022 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 stycznia 2022 r. w/s zwiększenia procentowego udziału gminy we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dla gmin, które na swoim terenie posiadają instalacje termicznego przetwarzania odpadów

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP z dn. 7 grudnia 2020 r. w/s koniecznych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 2 października 2020 r. w/s zmian w kształtowaniu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 lutego 2020 r. w/s koniecznych zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi z perspektywy gmin o charakterze wiejskim

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 5 lipca 2019 r. w/s poparcia stanowiska Związku Miast Polskich w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2018 r. w/s wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 15 czerwca 2018 r. w/s problemu składowania lub magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu oraz ich przetwarzania niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 lutego 2018 r. w/s  propozycji zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 21)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 października 2017 r. w/s zmiany przepisów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Załącznik nr 1

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie: kaucjonowania butelek typu PET

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: prac nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień in-house

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

załącznik do stanowiska w sprawie: zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: nielegalnego składowania odpadów na terenie województwa śląskiego

publikacja pn. Gospodarka odpadami w obliczu nowych wyzwań

Polecamy
Współpracujemy