Posiedzenia Komisji ds. LPE

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej odbędzie się 15 grudnia (czwartek) 2022 r. w trakcie Regionalnego Forum Energetycznego Województwa Śląskiego (Wisła, Hotel Stok, 15-16 grudnia 2022 r.) i będzie miało charakter posiedzenia otwartego, połączonego z posiedzeniem Regionalnej Rady ds. Energii.

 

POSIEDZENIA KOMISJI:

21-22 września br. (środa-czwartek), Ustroń - posiedzenie wyjazdowe 

Tematyka posiedzenia:

 • najważniejsze zmiany legislacyjne ważne z punktu widzenia członków Komisji,
 • samowystarczalność energetyczna samorządów,
 • wyzwania transformacji energetycznej,
 • dobre praktyki w zarządzaniu energią w gminie,
 • efektywne energetycznie systemy ciepłownicze.

25 maja (środa) o godz. 10.00, Katowice

Tematyka posiedzenia:

1) Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
2) Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej

 

28 kwietnia 2022 r., o godz. 10.00, Katowice

Tematyka posiedzenia:
1) wyniki kontroli NIK dot. wsparcia rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych;

2) sytuacja na rynku paliw i energii, z uwzględnieniem 12 stopnia zasilania w gaz ziemny oraz szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców paliw gazowych;
3) sprawy bieżące.

9 lutego 2022 r., godz. 10.00, posiedzenie w formie wideokonferencji

Tematyka posiedzenia: 
a) obowiązki samorządów w zakresie podatku akcyzowego i prowadzeniem ewidencji produkcji energii elektrycznej;
b) obowiązki gmin związane z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (sprawność systemu, składanie wniosków, obowiązek i sposób przygotowania się do kontroli oraz egzekwowania kar od osób, które nie złożyły deklaracji).

24 listopada 2021 r., godz. 10.00, posiedzenie w formie wideokonferencji

Tematem posiedzenia był wzrost cen na rynku paliw i energii; zostały również omówione tematy posiedzeń w 2022 r.

24 września 2021 r., posiedzenie wspólne z Komisją Ekologii w ramach I Metropolitalnych Dni Energii. 

Posiedzenie odbyło się w trakcie I Metropolitalnych Dni Energii, współorganizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i Miasto Katowice. Program konferencji dla samorządów Efektywność energetyczna w gminach – wyzwania a możliwości oraz całego wydarzenia dostępny jest tutaj. 

Spotkanie, które odbyło się 28 kwietnia br., było poświęcone kampaniom i akcjom informacyjno-edukacyjnym skierowanym do mieszkańców, dotyczącym sposobów zwalczania niskiej emisji, promowania efektywnego i świadomego wykorzystania energii oraz informującym o możliwych formach wsparcia działań zwiększających efektywność energetyczną oraz ograniczających zanieczyszczenie powietrza. W programie posiedzenia przewidziano m.in. wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy zaprezentowali realizowane przez siebie kampanie/akcje. Możliwości pozyskania środków na realizację działań edukacyjno-informacyjnych oraz najczęściej występujące problemy omówiła przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program spotkania KLIK

Materiały z posiedzenia:

 1. Gańba! Kopciuchy trują nas wszystkich - Rybnik - broszura 
 2. Zdemaskuj smog - Wodzisław Śląski - prezentacja
 3. #NieTruj - Katowice - strona internetowa 
 4. Gramy czysto! Smog over - Pszczyna - prezentacja
 5. Nie truj sąsiada - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego - prezentacja
 6. Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre (i inne działania) - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - prezentacja

10 marca 2021 r., godz. 10.00, posiedzenie w formie wideokonferencji

Tematem posiedzenia była możliwość uzyskiwania „białych certyfikatów” dla zadań uwzględnionych w dokumentach strategicznych, których celem jest ograniczenie niskiej emisji (Plan gospodarki niskoemisyjnej, Gminny program niskoemisyjny, Program Ograniczania Niskiej Emisji, Plan na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)).

W programie posiedzenia przewidziano następujące wystąpienia:

1. Białe certyfikaty dla zadań ograniczających niską emisję określonych w gminnych dokumentach strategicznych – przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii (prezentacja dostępna tutaj)
2. Doświadczenia miasta Katowice w pozyskiwaniu białych certyfikatów – przedstawiciel UM Katowice
3. Rola systemu białych certyfikatów w realizacji zadań samorządów – przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki

27 stycznia 2021 r., godz. 12.30, posiedzenie w formie wideokonferencji

Tematem posiedzenia były doświadczenia Miasta Katowice w zakresie postępowania przetargowego oraz oczekiwanych efektów energetycznych i środowiskowych przedsięwzięcia pn. System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice.

1 grudnia 2020 r., godz. 10.00, posiedzenie w formie wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1) Omówienie i dyskusja na temat raportu NIK Informacja o wynikach kontroli – Lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Zagadnienie zreferuje Przewodnicząca Komisji, p. Bożena Herbuś.
2) Wskazanie tematów przyszłorocznych spotkań Komisji.

23 września 2020 r., godz. 10.00, posiedzenie w formie wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
Głównym tematem posiedzenia Komisji będzie planowane uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jako instrumentu wspomagającego ograniczanie zjawiska ubóstwa energetycznego. W spotkaniu wezmą udział zaproszeni goście – Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju, p. Hanna Uhl oraz p. o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, p. Dorota Cabańska. Posiedzenie rozpocznie prezentacja przedstawiciela Urzędu Miasta Katowice pt. Doświadczenia miasta Katowice w realizacji projektu ZONE.

27 maja 2020 r. - posiedzenie w formie wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
Głównym tematem posiedzenia Komisji były zagrożenia dla rozwoju zrównoważonej gospodarki energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej, w szczególności te dotyczące poniższych obszarów:
a) realizacja ustawowych obowiązków w obszarze planowania energetycznego,
b) poprawa efektywności energetycznej,
c) zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej,
d) ograniczenie wpływu procesów energetycznych na środowisko (jakość powietrza),
e) rozwój elektromobilności.

6 lutego 2020 r., godz. 10.30, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Sala Sejmu Śląskiego - posiedzenie wspólne z Komisją Ekologii ŚZGiP

Tematyka posiedzenia:
1) zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, w tym głównie opracowanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych - prezentacja 
p. Piotra Kukli, Dyrektora ds. audytu i planowania energetycznego, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach,
2) Gminne Programy Niskoemisyjne w województwie śląskim – zainteresowanie gmin województwa śląskiego, najczęściej zadawane pytania, korzyści z opracowania dokumentu - prezentacja p. Wioletty JOŃCZYK, Doradcy Energetycznego; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
3) Program „Czyste powietrze” w województwie śląskim: współpraca z gminami oraz statystyki dotyczące złożonych i realizowanych wniosków - prezentacja p. Wioletty JOŃCZYK, Doradcy Energetycznego; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

18 grudnia 2019 r., godz. 10.30, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (Centrum Czystych Technologii Węglowych, pl. Gwarków 1, IV piętro)

Tematyka posiedzenia:
1) podsumowanie prac Komisji w roku 2019, w tym omówienie projektu stanowiska dot. planowania energetycznego oraz jego przyjęcie przez Komisję;
2) harmonogram prac Komisji w 2020 roku, w tym zaplanowanie posiedzenia wyjazdowego;
3) sprawozdanie z Regionalnego Forum Energetycznego Województwa Śląskiego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, które odbyło się w dn. 21-22 listopada br. w Wiśle.


Po zakończeniu posiedzenia Komisji odbyło się spotkanie Grupy Interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC. Spotkanie zakończone zostanie świątecznym poczęstunkiem.
 

18 września 2019 r., siedziba Związku
Tematyka posiedzenia:
1) podsumowanie dyskusji z posiedzenia wyjazdowego Komisji w dn. 25-26 czerwca br. i przygotowanie na tej podstawie projektu stanowiska Zarządu Związku dot. planowania energetycznego i związanych z tym procesem dokumentów strategicznych;
2) projekt planu działań dla miasta Katowice w ramach projektu MOLOC:
- system monitoringu nośników energii i wody w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice (działanie 1);
- utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców (działanie 2).

 

25-26 czerwca 2019 r., Ustroń - posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej dotyczące zagadnień związanych z gospodarowaniem energią w gminie.
Program posiedzenia

Materiały z posiedzenia:
1. Prezentacja p. Łukasza Baliona (Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW) nt. Program priorytetowy „Czyste Powietrze”: Zaangażowanie gmin w realizację programu, planowane zmiany w regulaminie programu;
2. Prezentacja p. Łukasza Baliona (Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW) nt. Obowiązki jst wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
3. Prezentacja p. Jakuba Kułacha (UM Katowice) nt. System monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice;
4. Prezentacja p. Jakuba Kułacha (UM Katowice) nt. Miejskie Centrum Energii w Katowicach jako akcja pilotażowa projektu „MOLOC”.
5. Prezentacja p. Jacka Chołuja (UM Rybnik) nt. Program „Czyste Powietrze” doświadczenia Rybnika;
6. Prezentacja p. Andrzeja Bielskiego (UM Chorzów) nt. Fotowoltaika - doświadczenia Miasta Chorzów z uwzględnieniem ustawy o OZE;
7. Prezentacja p. Mariusza Ćwięczka, p. Anny Śliwińskiej, p. Beaty Urych (GIG) nt. System monitoringu nośników energii i wody w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice;
8. Prezentacja p. Piotra Kukli i p. Szymona Liszki (FEWE) nt. Lokalne Planowanie Energetyczne 2019;
9. Prezentacja p. Piotra Kukli i p. Jana Twardowskiego (FEWE) nt. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK /NECP) a PEP2040 - rola samorządów w osiąganiu europejskich i krajowych celów energetyczno- klimatycznych.

17 kwietnia 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Harmonizacja planowania energetycznego oraz mobilności w gminach – projekt SIMPLA”. Temat przedstawił p. Łukasz Polakowski, Kierownik Projektów w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

14 marca 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Baza danych do inwentaryzacji budynków. Temat ten został przedstawiony przez p. Jakuba Kułacha z Referatu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice.

30 stycznia 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Sytuacja na rynku energii elektrycznej. Prezentację na ten temat wygłosił p. Jan Twardowski (Fundacja na rzecz Efektywnego Zarządzania Energią).

21 listopada 2018 r., Budynek Dyrekcji Głównego Instytutu Górnictwa
Temat posiedzenia:
1. Wymiana dobrych praktyk w zakresie gospodarowania energią w gminach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
2. Projekt MOLOC – bariery przy wprowadzaniu gospodarki niskoemisyjnej (na tę część posiedzenia zostaną zaproszeni przedstawiciele interesariuszy projektu MOLOC).

24 października 2018 r., siedziba Związku
Tematyka posiedzenia:
1. IV Dni Energii Miasta Katowice i odbywająca się w ich ramach konferencja „Black to Green” – podsumowanie konferencji;
2. Rezultaty dotychczasowej pracy Regionalnej Rady ds. Energii oraz obszary tematyczne, którymi zajmowała się Rada w przeciągu ostatnich pięciu lat;
3. Procedura aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe oraz cele i zawartość dokumentu z punktu widzenia współautora opracowania;
4. Podsumowanie działalności Komisji w kadencji 2014 – 2018 oraz wyeksponowanie najważniejszych obszarów działalności na kolejne lata (kadencja 2018 – 2023).

21 września 2018 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Temat posiedzenia:
Konferencja „Black to Green” podczas IV Dni Energii Miasta Katowice. Program konferencji do pobrania tutaj.
Więcej informacji o konferencji

7-8 czerwca 2018 r., Wisła-Malinka - posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej dotyczące zagadnień związanych z gospodarowaniem energią w gminie.
Program posiedzenia
Materiały z posiedzenia:
1. Prezentacja p. Łukasza Polakowskiego (FEWE) nt. "Efektywność energetyczna w kontekście poprawy jakości powietrza: koszty uzyskania efektu ekologicznego";
2. Prezentacja p. Marka Plebankiewicza (ENERGOEKSPERT) nt. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe";

3. Prezentacja p. Beaty Urych i p. Anny Śliwińskiej z Głównego Instytutu Górnictwa oraz p. Daniela Wolnego nt. "Realizacja działań i wskaźniki monitorowania SEAP (Sustainable Energy Action Plan) i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej".
4. Prezentacja p. Bartosza Marciniaka (firma PROMAR) nt. "Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne";
5. Prezentacja p. Aleksandra Zientka (firma PHILIPS LIGHTING POLAND / SIGNIFY) nt. "Narzędzia do monitorowania zużycia energii w gminach – oświetlenie zewnętrze, sterowanie oświetleniem w budynkach";

 

18 kwietnia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Temat posiedzenia: Klastry energii.
Temat został przedstawiony przez przedstawicieli Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz klastrów energii w woj. śląskim: Klastra Brenergia, utworzonego w ramach projektu „Kotarz Arena – Centrum Aktywnego Wypoczynku” oraz Klastra Gminy Gierałtowice.

14 lutego 2018 r., siedziba Związku
Podczas posiedzenia Przedstawiciele Referatu ds. planowania w zakresie środowiska Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przedstawili zagadnienia związane ze sprawozdawczością w ramach Programu Ochrony Powietrza. Ponadto p. Daniel Wolny, Kierownik Referatu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice zaprezentował aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice” oraz doświadczenia miasta Katowice w tym zakresie.

 

ZESTAWIENIE INFORMACJI Z ZAKRESU PRAC KOMISJI DS. LOKALNEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ ŚZGiP W LATACH 2014-2018

Polecamy
Współpracujemy