Materiały

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 21 kwietnia 2017 r. w/s rekompensaty ubytku w dochodach jst w związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie braku stabilnych źródeł finansowania zadań oraz przekazywania jst nowych zadań bez zapewniania adekwatnych środków finansowych

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 12 lutego 2016 r . w sprawie: negatywnego stanowiska Rządu z dnia 12 stycznia 2016 r. do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24)

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie: umożliwienia samorządom lokowania środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dn. 18 marca 2016 r. w sprawie: kwalifikowalności podatku VAT w projektach z dofinansowaniem unijnym a rozliczenia dotacji w związku z możliwością odliczania podatku VAT tzw. współczynnikiem i prewspółczynnikiem

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: zrównania uprawnień i kompetencji należnych urzędom skarbowym na mocy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i gminom o statusie miasta

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: kwalifikowalności podatku VAT w związku z inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej współfinansowanymi ze środków Funduszu Spójności

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: konieczności zwiększenia dotacji na zadania zlecone związane z rejestracją stanu cywilnego

 

Polecamy
Współpracujemy