Jakie są dochody samorządów lokalnych

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne;

- subwencja ogólna;

- dotacje celowe z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu i środki (bezzwrotne, też o charakterze dotacji) z budżetu UE;

 

dochody samorządów lokalnych - grafika do pobrania

 

1.  Dochody własne – to zróżnicowana kategoria, w której główne źródła dochodów to:

 • udziały we wpływach z podatków PIT i CIT do budżetu państwa (te dochody są dochodami własnymi zgodnie z definicją konstytucyjną, choć w rzeczywistości jest to transfer z budżetu państwa do budżetów samorządowych);
 • podatki lokalne - (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych);
 • opłaty lokalne (skarbowa, targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów, eksploatacyjna);
 • dochody uzyskiwane przez samorządowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ww. jednostek budżetowych;
 • dochody z majątku gminy czy powiatu;
 • spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
 • dochody z kar pieniężnych i grzywien określone w odrębnych przepisach;

pełna lista dostępna w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (rozdział  2 Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego).

2. Subwencja ogólna dla samorządów lokalnych w jej głównej części składa się z:

 • części wyrównawczej (dotyczy samorządów, które odnotowują niższy poziom „podstawowych dochodów podatkowych”  na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej);
 • części oświatowej (dotyczy finansowania zadań związanych z oświatą, ustalana jest co roku w ustawie budżetowej);

3.  Dotacje celowe z budżetu państwa - są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
     z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, ale także:

 • zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 • usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 • finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 • realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

pełna lista dostępna w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (rozdział  Art.  8.  Dotacje celowe).

Z kolei środki o charakterze dotacji bezzwrotnych z UE lub z państw EOG, to środki finansowe przeznaczane na realizację przedsięwzięć określonych ustawą o finansach publicznych, wydatkowane na finansowanie lub dofinansowanie określonych działań w ramach programów/projektów unijnych lub projektów dofinansowywanych z funduszy EOG. Środki te, o ile są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i z warunkami danego projektu/programu, nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

Polecamy
Współpracujemy