Samorządowe credo w kryzysie wodnym

- działania długofalowe (skutki zaniedbań w tej dziedzinie odczuwamy dopiero po latach, tak jak pozytywne efekty aktywności);

- inicjatywy zatrzymujące wodę w środowisku - zwłaszcza w postaci małej i mikro retencji (dofinansowanie małej i mikro retencji zamiast kosztownych inwestycji w duże zbiorniki retencyjne); mała i mikro retencja przynosi szereg korzyści, nie tylko skoncentrowanych na przeciwdziałaniu zjawiskom powodzi i suszy – spowolnieniu odpływu wody i zatrzymaniu jej w środowisku, ale także przyczynia się do poprawy mikroklimatu i zwiększenia bioróżnorodności;

- wsparcie finansowe ze strony PGW Wody Polskie w zakresie programów małej retencji wód opadowych na terenach zurbanizowanych (realizowanych przez samorządy lokalne) - bez takiej pomocy działania podejmowane przez samorząd lokalny nie przyniosą efektu;

- współpraca ze wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie zasobami wodnymi;

- aktywność wspólnot lokalnych (mnogość oddolnych inicjatyw zapewnia efekt skali);

- solidarna odpowiedzialność za gospodarkę wodną.

grafika - samorządowe credo w kryzysie wodnym

 

Polecamy
Współpracujemy