Seminarium w dn. 23-24.05.2018 r. dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami

w dn. 23 – 24 maja  2018 r. odbyło się 2-dniowe wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. Pierwszego dnia seminarium zaproszeni do udziału reprezentanci Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, wybranych RIPOK-ów oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przedstawili poniższe zagadnienia:

1) cele w gospodarce odpadami komunalnymi w kontekście WPGO dla woj. śląskiego;
2) właściwy sposób zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, pożądane sposoby gospodarowania odpadami komunalnymi charakterystyka odpadów wytwarzanych w instalacjach MBP);
3) naliczanie przez gminy kar dla przedsiębiorców za nieosiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W agendzie drugiego dnia seminarium zostały omówione doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi z perspektywy przedstawicieli Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

program seminarium

Polecamy
Współpracujemy