Struktury Związku

(wyciąg ze Statutu)

IV. ORGANY ZWIĄZKU

§ 13

Organami Związku są:

a)  Zgromadzenie Ogólne;

b)  Przewodniczący Związku;

c)  Zarząd;

d)  Komisja Rewizyjna.

§ 25a

Celem realizacji szczególnych zadań Związku Zarząd może powoływać ciała pomocnicze, w szczególności konwenty prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów oraz przewodniczących rad, a także  fora, rady konsultacyjne i zespoły ekspertów.

§ 26

1. Zarząd może powoływać komisje i grupy robocze oraz oddziały dla realizacji zadań Związku.

 

Zgromadzenie Ogólne

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Komisje problemowe

Konwent Burmistrzów i Wójtów

Konwent Prezydentów

Regionalna Rada ds. Energii

Polecamy
Współpracujemy