Cykl spotkań nt. zasad konkurencyjności oraz Prawa zamówień publicznych

W marcu i kwietniu 2019 r. Związek we współpracy z Wydziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował dwie edycje bezpłatnych spotkań dot. zasad konkurencyjności oraz Prawa zamówień publicznych, z uwzględnieniem procedury zwrotu i odzyskania środków.

W trakcie spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:

  1. rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu;
  2. obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie;
  3. zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia;
  4. zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych;
  5. prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych;
  6. informacja pokontrolna oraz sposób doboru metody naliczenia korekty finansowej;
  7. taryfikator korekt finansowych i sposób określania wysokości korekty, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  8. informacje pokontrolne po wniesionych przez Beneficjenta zastrzeżeniach;
  9. procedury zwrotu, odzyskania;
  10. doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z innymi instytucjami (np. UKS, CBA) w świetle wyników przeprowadzonych kontroli.

Spotkanie poprowadził przez p. Piotr Ryza, Kierownik Referatu Kontroli Projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Polecamy
Współpracujemy