Projekt AWAIR

Pełny tytuł: Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej (EnvironmentAl integrated, multilevel knoWledge and approaches to counteract critical AIR pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in Central Europe Functional Urban Areas)

Progam: Interreg Europa Środkowa

Okres realizacji: 01.09.2017 r. - 28.02.2021r.  

Opis projektu: Idea projektu dotyczy problemu zanieczyszczenia powietrza (smogu) na terenach silnie zurbanizowanych i tak zwanych funkcjonalnych obszarach miejskich (Functional Urban Areas - FUAs), oraz ich wpływu na zdrowie mieszkańców (główne grupy najbardziej dotknięte to dzieci, osoby starsze czy osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i krążenia). Projekt koncentruje się na rozwiązaniach systemowych i organizacyjnych, z punktu widzenia kontroli zjawiska, planowania działań naprawczych i prewencyjnych w skali makro (miasto + obszar metropolitarny FUAs) i mikro (na poziomie ulicy).

Rezultatem projektu ma być opracowanie  planu dot. zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Przewidziane są również działania pilotażowe w Mieście Katowice w zakresie instalacji czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej. Projekt będzie obejmował również wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym.

Całościowy budżet projektu wynosi 1.936.342,00 €. Budżet Miasta Katowice wynosi 302.640, 00 €, z czego 85 % (257.244,00 €), to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład Miasta Katowice wynosi 45.396,00 €

Partnerzy w projekcie:

Lider projektu: Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia-Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna) - Włochy.

Główni partnerzy: Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali) - Włochy, Miasto Parma (Włochy), Miasto Budapeszt (Dzielnica Zuglo) - Węgry, Miasto Katowice, Główny Instytut Górnictwa, Miasto Graz - Austria, Niemieckie Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska (Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungs zentrum für Umwelt und Gesundheit) - Niemcy.

Źródło: UM Katowice

materiał prasowy na temat projektu kliknij tutaj

Polecamy
Współpracujemy