Posiedzenia K. Geologii i Górnictwa

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

15 grudnia 2022 r. - tematyka w trakcie planowania

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2022 ROKU:

17 listopada 2022 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Formalne i merytoryczne problemy dokumentowania warunków geologiczno - inżynierskich z perspektywy PIG - PIB”.

W posiedzeniu udział wzięła p. dr Edyta Majer - Kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym.

13 października 2022 r., Katowice
Temat posiedzenia: "Problemy rekultywacji. Aktualny stan prawny. Doświadczenia WUG"

W posiedzeniu udział wzięli p. Piotr Wojtacha, II Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz p. Ewa Botor, Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

30 czerwca 2022 r., Katowice
Temat posiedzenia:
1. Podsumowywanie szkolenia w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie (30-31 maja 2022 r.);
2. Informacja nt. roboczych spotkań dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (czerwiec 2022 r.);
3. Sprawy bieżące, w tym omówienie harmonogramu prac Komisji w drugim półroczu 2022 r. oraz podsumowanie dotychczasowych prac.

30-31 maja 2022 r., szkolenie w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
Tematyka szkolenia:

1. System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS - informacje o złożach kopalin;
2. System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS - Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla ;
3. Weryfikacja danych dotyczących udokumentowanych złóż kopalin zawartych w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS w oparciu o informacje będące w posiadaniu administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego;
4. 
CDBG (portal mapowy geologia.pgi.gov.pl; aplikacja GEOLOG);
5. 
Oprowadzenie po Narodowym Archiwum Geologicznym;
6. 
Zwiedzanie Archiwum Próbek Geologicznych NAG w Halinowie;
7. 
Zwiedzanie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (instalacja pompy ciepła oraz ekspozycja w muzeum).

7 kwietnia 2022 r., Katowice
Temat posiedzenia: omówienie aktualnych kompetencji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W posiedzeniu udział wzięła p. Jolanta Chochół, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, PGW Wody Polskie.

3 marca 2022 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Aktualne problemy jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie geologii i zasobów naturalnych”.

W posiedzeniu udział wzięła p. Anna Szulik, Geolog Wojewódzki, Kierownik Referatu ds. geologii i zasobów naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

10 lutego 2022 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia:
1. P
roblematyka niecek pogórniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczącej odprowadzania wód opadowych w gminach;
2. 
Metoda oceny zagrożenia zawodnieniami sztucznie odwadnianych terenów górniczych i pogórniczych dla  zrównoważonego środowiskowo rozwoju gmin górniczych.

W posiedzeniu udział wzięli: p. Damian Kołakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Przedstawiciele Zakładu Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach – p. dr inż. Dariusz Ignacy oraz p. dr inż. Piotr Gruchlik.

13 stycznia 2022 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia:
1. Zebranie i opracowanie uwag do pisma p. Piotra Dziadzio - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologia Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa z dn. 14 grudnia 2021 r. w sprawie propozycji zmian w ustawie PGG oraz aktach wykonawczych do niej, dotyczących obszaru geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geotermii i ciepła Ziemi;
2. Omówienie harmonogramu prac Komisji na 2022 r. oraz podsumowanie pracy Komisji w 2021 r.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

2 grudnia 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: "Aplikacja PIG-PIB do obsługi geologicznych baz danych", w ramach którego zostały omówione następujące zagadnienia:

1) Centralna Baza Danych Geologicznych – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji geologicznej,
2) System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS – informacje o złożach kopalin,
3) System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS – rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - Państowego Instytutu Badawczego w Warszawie: p. mgr inż. Joanna Krasuska, p. mgr Dominik Stańczuk, p. mgr Martyna Czapigo-Czapla oraz p. mgr Elwira Drążek.

9 listopada 2021 r., w formule wideokonferencji
Dodatkowe posiedzenie Komisji poświęcone omówieniu projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, który będzie rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 18 listopada br.

4 listopada 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia:
„Kompetencje organu administracji geologicznej do wpływania na treść projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej – procedura. Zgoda właściciela nieruchomości w odniesieniu do planowanego wykonywania robót geologicznych”.

Temat został zaprezentowany przez Panią Mecenas Ewelinę Koszel-Gryglewicz z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

7 października 2021 r.w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: 

1. Podsumowanie spotkania z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (Jaworzno, 9 września br.),
2. Plan pracy Komisji w II półroczu 2021 r.,
3. Sprawy bieżące.

9 września 2021 r., Ośrodek Edukacji Ekologiczno - Geologicznej GEOsfera w Jaworznie
Temat posiedzenia: „Omówienie obszarów możliwej współpracy administracji geologicznej z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym, zawartość i dostępność baz danych oraz programu szkoleń dla administracji geologicznej”.

Temat został zaprezentowany przez przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie – p. dr hab. Stanisława Wołkowicza, prof. nadzw. PIG-PIB, p. dr Olimpię Kozłowską oraz p. mgr inż. Joannę Krasuskę.

9 czerwca 2021 r., w formule wideokonferencji

Podczas posiedzenia nastąpił wybór Prezydium Komisji (Przewodniczącego oraz Zastępców).

Dalsza część posiedzenia poświęcona była tematowi: „Monitoring złoża i warunków wodnych w odkrywkowej kopalni piasków kwarcowych na przykładzie Sibelco Poland Sp. z o.o. Zakład Bukowno”.

Powyższa tematyka została zaprezentowana przez Pana Bartosza Doległo, Geologa Operacyjny, Specjalistę ds. zrównoważonego rozwoju w Sibelco Poland Spółka z o.o.

6 maja 2021 r., w formule wideokonferencji

Podczas posiedzenia nastąpiło pożegnanie Haliny Frolik, Kierownika Biura Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice i wieloletniej Przewodniczącej Komisji Geologii i Górnictwa.

W pierwszej części posiedzenia Witold Magryś, Dyrektor biura Związku podziękował Przewodniczącej Komisji za długoletnie zaangażowanie w prace realizowane w ramach tego gremium.

Druga część posiedzenia poświęcona była omówieniu następujących tematów:
1. Doświadczenia w zakresie gromadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych.
2. Ocena zagrożeń ze strony zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych.

Powyższa tematyka została zaprezentowana przez p. Janusza Orlofa, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

8 kwietnia 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: 
„Aktualne problemy z zakresu ochrony środowiska i górnictwa występujące w poszczególnych gminach w związku z planowaną transformacją górniczą województwa śląskiego”

Temat został zaprezentowany przez przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, członków Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: p. Romualda Pasternoka oraz p. Adama Bartelę.

4 marca 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: 
"Aktualne problemy jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie geologii i zasobów naturalnych".

W posiedzeniu wzięła udział p. Anna Szulik, p.o. Geolog Wojewódzki, Kierownik Referatu ds. geologii i zasobów naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

11 lutego 2021 r. - wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii, w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: "Badania wpływu nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych na wody podziemne w ramach działań zespołu ds. zdarzeń incydentalnych Państwowej Służby Hydrogeologicznej na terenie województwa śląskiego. Problemy związane z obowiązkami gmin i powiatów w zakresie nielegalnego składowania i gromadzenia odpadów".

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego: p. dr Lidia Razowska-Jaworek, p. mgr  Marcin Pasternak, p. mgr inż. Marcin Karpiński oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: p. Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, p. Łukasz Kuczmierczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

14 stycznia 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: Propozycje zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze - dyskusja.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2021 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2020 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2019 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2018 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2017 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2016 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2015 r.
 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających  połączenie z powierzchnią” - prezentacja p. Piotra Kujawskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG

Prezentacja - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – załoenia, realizacja i wyniki projektu badawczego PIG
3 grudnia 2015r., prezentacja - Rekultywacja Bytom, A. Szewczuk.pdf

Polecamy
Współpracujemy