Zgromadzenie Ogólne

(wyciąg ze Statutu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów)

§ 14

  1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku.
  2. Członka Związku na sesji Zgromadzenia Ogólnego reprezentuje wójt (burmistrz, prezydent), starosta, albo zastępca wójta (burmistrza, prezydenta), wicestarosta, bądź osoba pisemnie upoważniona przez wójta (burmistrza, prezydenta), starostę.
  3. W Zgromadzeniu Ogólnym gminie posiadającej do 50 tys. mieszkańców włącznie, przysługuje jeden głos. Na każde dalsze rozpoczęte 50 tys. mieszkańców, gminie przysługuje dodatkowo 1 głos. Powiatowi ziemskiemu – członkowi Związku w Zgromadzeniu Ogólnym przysługuje 1 głos.

Sesje Zgromadzenia

Dokumenty

Polecamy
Współpracujemy