Szkolenie dot. Pzp w kontekście elektronizacji postępowania

W dn. 21 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie pt. Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem elektronizacji postępowania.

Ze względu na zakres merytoryczny, szkolenie było kierowane do pracowników Wydziałów / Referatów innych niż zamówień publicznych Urzędów Gmin i Starostw Powiatowych.

W trakcie szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

  • zasady udzielania zamówień z uwzględnieniem form porozumiewania się stron postępowania, w tym środków komunikacji elektronicznej;
  • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • opracowanie SIWZ;
  • czynności dokonywane przez komisję przetargową po otwarciu ofert, ze szczególnym uwzględnieniem badania i ocena ofert w tzw. procedurze odwróconej w ramach przetargu nieograniczonego;
  • umowy w sprawach zamówień publicznych i możliwości dokonywania zmian w zawartych umowach;
  • środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

program szkolenia

Polecamy
Współpracujemy