Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów w gminie Mstów

Walka ze smogiem, gospodarka wodna na terenach wiejskich oraz programy wsparcia osób niepełnosprawnych to tematy, które zdominowały czerwcowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Prawie 60 samorządowców z woj. śląskiego po raz kolejny spotkało się, aby podjąć merytoryczną dyskusję, tym razem w gminie Mstów.

28 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Jego gospodarzem był p. Tomasz Gęsiarz, Wójt Gminy Mstów, członek Zarządu Związku.

Wśród gości Konwentu znaleźli się:    

  • p. Robert Magdziarz, Wicewojewoda Śląski;
  • p. Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  •  p. Jan Wroński, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON; prezentacja 1, prezentacja 2
  •  p. Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prezentacja; p. Ludomir Golaś, Dyrektor Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Lublińcu, prezentacja;
  • p. Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
  • samorządowcy z naszego regionu.

P. Ireneusz Czech, Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP, Wójt Gminy Kochanowice witając gości podkreślił znaczenie odbywania regularnych spotkań w gronie samorządowców oraz możliwość omawiania bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem małych i średnich gmin.

O znaczeniu samorządowej współpracy w wystąpieniu otwierającym mówił również p. Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika:
- Konwent Burmistrzów i Wójtów to gremium, które od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz samorządów lokalnych w naszym regionie. W jego ramach chcemy tworzyć realną wspólnotę interesów samorządowych. Dowodem naszej skuteczności jest fakt, iż w ostatnich miesiącach liczba jednostek samorządu terytorialnego w naszym Stowarzyszeniu znowu się zwiększyła. Obecnie zrzeszamy około 70% samorządów lokalnych z naszego regionu. Od lipca powitamy w naszym gronie gminę Krzepice - powiedział.

W pierwszym bloku wystąpień p. Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawiła stan prac władz województwa związanych z nową perspektywą finansowania projektów ze środków unijnych. P. Stefania Koczar-Sikora zwróciła uwagę na działania, którew szczególności będą dofinansowywane, tj. dotyczące m.in. walki z niską emisją, rozwoju energetyki prosumenckiej czy zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.

Druga część spotkania rozpoczęła się od przedyskutowania kwestii związanych z Systemem Obsługi Wsparcia SOW, realizacją zadań PFRON w 2019 r. oraz o rządowym programem Dostępność Plus i Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Odniósł się do nich w trakcie swojego wystąpienia p. Jan Wroński, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, wskazując skalę możliwości uzyskania wsparcia finansowego,  jego zakres rzeczowy oraz grupy beneficjentów.

O doświadczeniach płynących z wdrażania Zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE) podczas Konwentu mówił p. Przemysław Korcz, Burmistrz Ustronia. Ustroń jest jednym z dziewięciu miast w Polsce, które przystąpiły do tego systemu.
- Celem tego przedsięwzięcia jest zjednanie i zintegrowanie środowisk zaangażowanych w walkę o poprawę jakości powietrza. Jest to wspólna inicjatywa rządu, samorządu i partnerów społecznych, w naszym przypadku ustrońskiego alarmu smogowego i korporacji kominiarskich. Jednak kluczowe jest globalne podejście do tego problemu, działania jednej gminy nie przyniosą efektów. Powinniśmy namawiać sąsiednie gminy do pozyskiwania środków finansowych w ramach różnych programów, które poprawiają jakość powietrza – wyjaśnił p. Przemysław Korcz w trakcie swojej prezentacji.

Ważnym tematem dyskusji samorządowców były działania Rządu RP w zakresie rozwiązywania problemów w gospodarce wodnej na terenach wiejskich. Kwestie te przedstawił p. Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Z perspektywy rządu gospodarka wodna stanowi bardzo ważne zagadnienie, na które patrzymy szerzej, a więc w powiązaniu z innymi dziedzinami aktywności samorządów lokalnych jak np. działaniami na rzecz ograniczenia niskiej emisji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł  energii i gospodarką odpadami. Staramy się przygotowywać skuteczne rozwiązania w tej dziedzinie, z których mogą korzystać gminy, w szczególności dotyczące poprawy gospodarki wodnej. W tym tygodniu rząd uzgodnił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który wzmocni działania podejmowane przez samorządy wiejskie i miejsko-wiejskie, między innymi poprzez możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych – powiedział p. Jarosław Wiśniewski.

 

Z kolei p. Ludomir Golaś, Dyrektor Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Lublińcu przedstawił zasady działania spółek wodnych w woj. śląskim.

Ostatnim zagadnieniem poruszonym w trakcie wydarzenia były problemy wynikające z postępującej degradacji istniejących urządzeń melioracyjnych. Kwestie te omówił p. Krystian Kotynia, Burmistrz Miasta Krzepice.

zdjęcia do pobrania 

fot. archiwum ŚZGiP

-----------------------------------

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 135 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Polecamy
Współpracujemy