Tematyczne Grupy Robocze - TGR

Tematyczne Grupy Robocze

opracują poszczególne obszary usług. W ich skład wchodzą eksperci partnerów. W pracach grup mogą brać udział przedstawiciele gestorów danych lub użytkownicy danych poszczególnych obszarów usług. Grupy odpowiadają za określenie ram obszarów usług, wybór usług do monitorowania i opracowanie wskaźników wraz ze wskazaniem trwałych źródeł danych, sposobów obliczania i interpretacji. Grupy będą miały do dyspozycji materiały analityczne ze spotkań Grup Wymiany Doświadczeń oraz wyniki konsultacji prowadzonych przez stowarzyszenia JST. W swoich działaniach Grupy będą korzystały z narzędzi przygotowanych przez Grupę Metodologii Badania Usług Publicznych (np. fiszka usługi, fiszka wskaźnika). Grupy będą syntetyzowały efekty prac Grup Wymiany Doświadczeń.

Tematyczne Grupy Robocze w projekcie SMUP:

  • zarządzanie nieruchomościami - TGR zarządzany przez GUS i ZMP
  • ochrona środkowiska - TGR zarządzany przez GUS i ZMP
  • drogownictwo i transport - TGR zarządzany przez GUS i ZPP
  • geodezja i kartografia - TGR zarządzany przez GUS i ZPP
  • podatki i opłaty lokalne - TGR zarządzany przez GUS i ŚZGiP
  • inwestycje i budownictwo - TGR zarządzany przez GUS i ŚZGiP

Polecamy
Współpracujemy