SMUP

     

System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP

Projekt systemowy „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” został wybrany w trybie pozakonkursowym w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu pozakonkursowego jest opracowanie koncepcji systemu monitorowania usług publicznych (skrót SMUP) w samorządzie terytorialnym. Z opracowywanego systemu będą mogli skorzystać:

  • przedsiębiorcy;
  • instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych lub sprawujące nadzór nad wypełnianiem tych zadań;
  • instytucje zarządzające programami operacyjnymi i jednostki oceny interwencji publicznej;
  • instytucje pozarządowe i środowiska naukowe;
  • społeczeństwo.

Projekt został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje opracowanie ogólnej koncepcji systemu i jego zakresu informacyjnego. Drugi etap to projektowanie systemu - opracowanie rozwiązań w zakresie struktury systemu, źródeł jego zasilania danymi pierwotnymi, procedur przetwarzania i udostępniania informacji zbiorczych, ustalenie wymagań dotyczących narzędzi i oprogramowania informatycznego, projekt interfejsu użytkownika z określeniem jego funkcjonalności, repozytorium dobrych praktyk.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018

Wartość projektu: 9 698 309,50 zł.

Partnerzy projektu:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - lider,
  • Główny Urząd Statystyczny,
  • Związek Miast Polskich,
  • Związek Powiatów Polskich.

Najważniejsze działania:

Grupa Metodologii Badania Usług Publicznych - GMBUP

Tematyczne Grupy Robocze - TGR

Grupy Wymiany Doświadczeń - GWD

Polecamy
Współpracujemy