Stanowiska OPOS 2022

przyjęte 29 września 2022 r. (podczas posiedzenia Zarządów OPOS w Poznaniu)

1. Stanowisko OPOS sprawie nieuzasadnionego wzrostu cen energii w aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych;
2. Stanowisko OPOS sprawie propozycji przedstawicieli Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania wsparcia zwrotnego dla JST w obszarach termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w budynkach komunalnych;
3. Stanowisko OPOS sprawie potrzeby zapewnienia stabilnej podstawy finansów samorządowych;
4. Stanowisko OPOS sprawie wydłużenia okresu rozliczenia wydatków programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020;

przyjęte 12 maja 2022 r. (podczas posiedzenia Zarządów OPOS w Koluszkach)

1. Stanowisko OPOS sprawie skutków kolejnych planowanych zmian podatkowych dla budżetów samorządowych w kontekście stabilności finansów jst i ich zdolności do realizacji niezbędnych zadań;
2. Stanowisko OPOS w sprawie 
negatywnego oddziaływania wzrostu kosztów obsługi długu publicznego na rozwój samorządów lokalnych;
3. Stanowisko OPOS w sprawie ułatwienia powstawania i funkcjonowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów nienadających się do recyklingu, frakcji kalorycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
4. Stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;
5. Stanowisko OPOS w sprawie zmiany przepisów w zakresie ustalenia maksymalnych stawek za 1 km używania pojazdów prywatnych do celów służbowych;
6. Apel OPOS w sprawie podjęcia działań na rzecz uwolnienia przetrzymywanych przez rosyjskie władze okupacyjne przedstawicieli niektórych ukraińskich samorządów lokalnych;
7. Pismo OPOS skierowane do sejmowych i senackich komisji z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie rejestru umów.

przyjęte 22 lutego 2022 r. (podczas zdalnego posiedzenia Zarządów OPOS)

1. Stanowisko OPOS w sprawie zwiększenia procentowego udziału gminy we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dla gmin, które na swoim terenie posiadają instalacje termicznego przetwarzania odpadów;
2. Stanowisko OPOS w sprawie zmiany art. 9 ust. 2 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;
3. Stanowisko OPOS w sprawie urealnienia stawek za usługi wodno-kanalizacyjne;
4. Stanowisko OPOS w sprawie zmiany przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, poprzez zmianę zapisu art. 2 ust. 1 lit b) oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
5. Stanowisko OPOS w sprawie nowych funkcjonalności wydawania odpisów aktów stanu cywilnego przez urzędy stanu cywilnego z systemu rejestru stanu cywilnego;
6. Stanowisko OPOS w sprawie kanałów technologicznych przy budowie/przebudowie dróg gminnych z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
7. Opinia OPOS w sprawie podjęcia działań związanych z rozstrzygnięciem przyjęcia definicji  zawodu „Strażnik Gminny/Miejski".

Polecamy
Współpracujemy