Stanowisko Zarządu w OSP

28 maja Zarząd Związku przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Samorządy lokalne wyrażają w nim negatywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, organizacji i zakresu działania jednostek OSP.

 

całe stanowisko dostępne tutaj

Nowy projekt ustawy z dnia 26 kwietnia 2021 r. o ochotniczej straży pożarnej w ocenie większości samorządów oznacza w praktyce zniszczenie systemu, który przez ostatnie lata został zbudowany i sprawdzony podczas niezliczonych lokalnych i regionalnych sytuacji kryzysowych wywołanych skutkami pogody, czy też nieszczęśliwych zdarzeń na drogach lub kolei. W takich sytuacjach na miejscu zdarzenia zwykle pierwsi są strażacy ochotnicy z jednostek funkcjonujących na obszarach gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich.

Praktyka ostatnich dekad pokazuje, iż ich siły, przygotowanie, sprzęt, a przed wszystkim doświadczenie stanowią podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa w szerokim zakresie, nie tylko tego przeciwpożarowego. Na terenach małych gmin to strażacy są dysponowani w przypadku jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej, zapewniając bezpieczeństwo dla życia, zdrowia i mienia. Z tych powodów samorządowców niepokoją zmiany prawne, które zostały zaproponowane w nowym projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

Zdaniem Zarządu Związku nie ma potrzeby uchwalania odrębnej ustawy dotyczącej wyłącznie Ochotniczych Straży Pożarnych, które dotychczas działają na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Obecnie funkcjonujący system, oparty na wolontariacie członków OSP i działaniu Państwowej Straży Pożarnej dobrze spełnia swe zadanie. Wprowadzenie nowej nieprzemyślanej regulacji prawnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej przyczyni się do likwidacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wniesie wiele negatywnych skutków dla funkcjonowania jednostek OSP oraz Związku OSP RP.

W przyjętym stanowisku Zarząd Związku odnosi się do kilku kluczowych kwestii jak np. świadczenia ratownicze, jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP czy zamknięty katalog zadań ochotniczej straży pożarnej.

W podsumowaniu stanowiska czytamy:
Tak więc projekt ustawy przekazuje wiele nowych obowiązków gminom bez zabezpieczenia finansowego. Jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w skali roku na wyposażenie w sprzęt ratowniczy, umundurowanie i inne zakupy środki finansowe  wielokrotnie  przewyższające środki przekazywane z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek OSP. Środki z budżetu państwa są nawet mniejsze od wielkości podatku VAT zapłaconego przy zakupach. Dlatego uważamy, iż zapłacony podatek VAT powinien być zwracany podmiotom dokonującym zakupu sprzętu dla OSP.

Samorządy lokalne uważają, że projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej w takiej wersji wpłynie bardzo negatywnie na funkcjonowanie wszystkich jednostek OSP i niepotrzebnie dzieli je na lepsze i gorsze. Może to doprowadzić do likwidacji w przyszłości wielu jednostek. Zważywszy na bogatą historię i tradycję ruchu strażaków ochotników, w roku obchodów 100 rocznicy powołania Związku OSP RP, nie powinniśmy być świadkami tak drastycznych zmian, które mogą bezpowrotnie zniszczyć ten dorobek.

Data publikacji: 02.06.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy