Projekt realizowany z KSOW przez ŚZGiP - film nt. śląskich LGD

Śląski Związek Gmin i Powiatów (partner KSOW) planuje w II połowie 2021 r. realizację operacji pt. „Upowszechnianie podejścia LEADER w woj. śląskim na przykładzie działalności śląskich LGD. Film informacyjno-szkoleniowy”. Jej adresatami są przedstawiciele wszystkich 14 Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu woj. śląskiego oraz ich potencjalni beneficjenci i partnerzy zarówno krajowi, jak i z zagranicy. Operacja ta współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji jest: realizacja krótkiego filmu animowanego, którego tematem byłoby w szczególności:
• podejście LEADER w woj. śląskim,
• ogólna charakterystyka LGD,
• przykłady wybranych, ciekawych przedsięwzięć zrealizowanych w woj. śląskim przez LGD (dot. np. aktywizacji mieszkańców, wspierania rozwoju przedsiębiorczości, promocji wsi, wykorzystania potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru).

Dzięki dodanym do filmu napisom w j. angielskim, film ten będzie mógł być wykorzystywany np. przy realizacji przez LGD międzynarodowych projektów współpracy (w ramach sieciowania). Z kolei napisy w języku polskim będą przeznaczone głównie dla widzów niedosłyszących i niesłyszących.

Przewidywanym efektem realizacji niniejszej operacji będzie: upowszechnienie wiedzy z zakresu podejścia LEADER oraz możliwości jakimi dysponują LGD na terenach wiejskich (na przykładzie wybranych zrealizowanych przez nie projektów). Film będzie wykorzystywany także w trakcie różnych spotkań o charakterze szkoleniowym i promocyjnym organizowanych przez LGD oraz lidera operacji. Film będzie także narzędziem do nawiązywania kontaktów z nowymi partnerami z różnych sektorów publicznych i prywatnych oraz z przedstawicielami innych LGD (zarówno z kraju jak i z zagranicy), co w przyszłości może owocować realizacją nowych projektów nastawionych na wzmacnianie potencjału obszarów wiejskich w woj. śląskim.

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl

Polecamy
Współpracujemy