Wielofunduszowy RLKS – szansą rozwoju obszarów wiejskich

 

 

Śląski Związek Gmin i Powiatów (partner KSOW) planuje w II połowie 2020 r. realizację operacji w formie wyjazdu studyjnego pt. „Wielofunduszowy RLKS – szansą rozwoju obszarów wiejskich”. Jej adresatami będą przedstawiciele wszystkich 14 Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu woj. śląskiego, a miejscem docelowym będzie województwo kujawsko-pomorskie. Operacja ta współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Celem organizacji wyjazdu studyjnego jest: wymiana dobrych praktyk i nauka przez wymianę doświadczeń we wdrażaniu podejścia LEADER z zakresu wielofunduszowego RLKS między przedstawicielami LGD z terenów województwa śląskiego i kujawsko-pomorskiego. Wielofunduszowy RLKS z powodzeniem wdrażany jest jedynie w dwóch województwach, w tym w woj. kujawsko-pomorskim. Dzięki temu instrumentowi interwencja funduszy UE stała się celniejsza, bardziej kompaktowa i zintegrowana. Odpowiada ona również na większy wachlarz potrzeb niż w przypadku jednofunduszowych strategii finansowanych tylko ze środków EFRROW. W trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu praktycznych wskazówek dot. przygotowań do wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w województwie śląskim.

Przewidywanym efektem realizacji niniejszej operacji będzie: merytoryczne wsparcie LGD z terenu woj. śląskiego do nadchodzącej nowej perspektywy finansowej. Zdobyta wiedza i doświadczenie może okazać się istotnym aspektem przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w zakresie wypracowywania zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, co w przyszłości przyczyni się do skuteczniejszego działania na rzecz społeczności lokalnych (w tym pobudzenia mieszkańców do podejmowania inicjatyw społecznych i gospodarczych) finansowanych z wielofunduszowych budżetów LGD.

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Polecamy
Współpracujemy