Wideokonferencja dla LGD nt. zobowiązań Beneficjentów w dn. 13.05.2020 r.

W dniu 13 maja (środa) o godzinie 10.00 odbędzie się kolejna wideokonferencja w ramach sieci SILESIAN LEADER NETWORK, która będzie kontynuacją spotkania z dnia 27 kwietnia br., w której uczestniczyli przedstawiciele LGD, MRiRW oraz UMWŚ. Będzie ona dotyczyć omówienia pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2020 r. odnośnie ostatnich interpretacji prawnych związanych ze stanem epidemii w Polsce, tj. w kwestiach zobowiązania beneficjentów LGD do:

• zachowania terminu realizacji operacji,
• podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
• wykonywania działalności gospodarczej,
• osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
• utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
• poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
• realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
• zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
• zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy p. Bartosza Górę - Kierownika Referatu Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale Terenów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W przypadku chęci udziału w ww. wideokonferencji uprzejmie prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://old2022.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-spotkaniu-sieci-silesian,461 do dnia 12 maja br. 

Osobą odpowiedzialną za organizację ww. spotkania (w tym za kwestie organizacyjno-techniczne) w biurze Związku pozostaje p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, kontakt :tel. 32 25 11 021 lub e-mail: mzelezny@silesia.org.pl.

pismo MRiRW z dn. 5 maja 2020 r.

Polecamy
Współpracujemy