Podsumowanie działalności śląskich LGD w perspektywie 2014-2020

W 2006 r. w województwie śląskim w ramach inicjatywy LEADER zostały powołane do życia pierwsze Lokalne Grupy Działania, tj. LGD (nazwę LEADER tworzą pierwsze litery francuskich słów będących pełną nazwą programu: "Związki Pomiędzy Działaniami na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi”). Już od 15 lat organizacje te skutecznie realizują nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich - uwzględniające lokalną specyfikę i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Obecnie w woj. śląskim funkcjonuje 14 LGD, które swoim zasięgiem obejmują ponad milion mieszkańców obszarów wiejskich województwa śląskiego.

Lokalne Grupy Działania, jako instytucje z wieloletnim doświadczeniem, skupiające swą aktywność wokół lokalnych społeczności, mogą pochwalić się konkretnymi efektami swojej pracy. W ramach PROW 2014-2020, dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania na obszarach wiejskich województwa śląskiego, według danych na koniec grudnia 2020 r. podjęto szereg działań o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, w efekcie czego powstało, m.in:

  • 1 003 miejsc pracy,
  • 491 nowych firm,
  • 384 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

Dodatkowo:

ponad 300 grantobiorców z obszaru działania 14 śląskich LGD, tj. m.in. koła gospodyń wiejskich, parafie, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, zrealizowało 463 zadania służące:

  • kultywowaniu tradycji,
  • podnoszeniu świadomości społecznej, związanej między innymi z: koniecznością ochrony środowiska, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu itp.,
  • aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wiele innych.

Lokalne Grupy Działania podjęły także wiele, niemniej istotnych, inicjatyw własnych - w ten sposób budując kapitał społeczny wokół najważniejszych dziedzin życia.

Dane te pokazują jaki wpływ Lokalne Grupy Działania miały i mają na rozwój obszarów wiejskich z terenu województwa śląskiego.

Od 2007 r. przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów  funkcjonuje regionalna Sieć SILESIAN LEADER NETWORK zrzeszająca wszystkie 14 LGD z terenu woj. śląskiego, więcej informacji tutaj.

mapa obszarów funkcjonowania śląskich LGD

Polecamy
Współpracujemy