Konkurs dla LGD - współpraca międzyterytorialna i międzynarodowa

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza Lokalne Grupy Działania (LGD) do udziału w konkursie na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER. Konkurs ma na celu wyróżnienie przykładów inicjatyw, które służą rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020).

 

Nadrzędnym celem LGD jest wprowadzanie w życie inicjatyw, które wpływają na aktywizację lokalnych społeczności, a także poprawiają konkurencyjność wsi jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej. W województwie śląskim funkcjonuje 14 Lokalnych Grup Działania, które zrzeszone są przy Związku w nieformalnej sieci współpracy pn. SILESIAN LEADER NETWORK. 

Zgłaszane projekty konkursowe powinny dotyczyć:

  • kapitału społecznego, dziedzictwa lokalnego: tj. projekty dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, lub projekty dotyczące zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego;
  • rozwoju lokalnego: tj. projekty wykorzystujące podejście LEADER do rozwoju lokalnego np. poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, promowanie obszaru,w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
  • turystyki: tj. projekty wspierające rozwijanie turystyki, promowanie turystyki na obszarach wiejskich np. poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Zachęcamy wszystkie LGD do wzięcia udziału w niniejszym konkursie !

Projekty konkursowe można zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 9 października 2020 r. na adres poczty elektronicznej: konkursLGD@ksow.pl.

Więcej informacji o konkursie: http://ksow.pl

Polecamy
Współpracujemy