Do 30.09.21 KGW mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej

Od dnia 1 września 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r. przeznaczonej na realizację celów statutowych kół.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2021 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r. wynosi 70.000.000 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

- 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,

- 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,

- 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

 

Cele na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową określa ustawa, zgodnie z którą KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z:

  • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

więcej informacji: www.gov.pl/web/arimr/kgw

data publikacji: 16.09.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy